Aleksandar Nećak vs Muhamed Jusufspahič - Dvougao 24.01.2009.Aleksandar Nećak vs Muhamed Jusufspahič - Dvougao 24.01.2009.

http://a.images.blip.tv/B92-AleksandarNeakVsMuhamedJusufspahiDvougao24012009385-815.jpg