Politika privatnosti


ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

 

Uvod

RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE B92 DOO, sa registrovanim sedištem na adresi Ikarbus 3 Nova br. 19, Beograd (grad), 11 000 Beograd, Republika Srbija, elektronskikontakt@b92.net (u daljem tekstu: B92 ili Rukovalac) obradu podataka o ličnosti shvata vrlo ozbiljno i odlučna je u nameri da postigne celovitu usklađenost sa svim pravnim obavezama s tim u vezi, uključujući ali ne ograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL).

Ova Politika sadrži detaljan prikaz aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje organizuje i sprovodi B92 kao Rukovalac, ali i sve informacije od značaja za lica čiji se podaci obrađuju.

OSNOVNI PODACI O B92

B92 je registrovani pružalac medijske usluge za jednu od vodećih televizija sa nacionalnom frekvencijom na teritoriji Republike Srbije. Kako bi uspela da održi najviši nivo profesionalizma u informisanju građana i pružanju drugih usluga svojim klijentima, B92 zapošljava određeni broj ljudi različitih profila, angažuje i dolazi u kontakt sa velikim brojem saradnika i drugih lica, što sve zahteva razmenu i obradu različitih informacija, kao i obradu podataka o ličnosti fizičkih lica.

B92 prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti zaposlenih, lica angažovanih po osnovu autorskih ugovora, menadžerskih ugovora i ugovora o delu, lica angažovanih preko agencija za zapošljavanje, lica koja su u srodstvu sa zaposlenima, tj. njihove dece, kandidata za zaposlenje ili lica koja nude neki drugi vid saradnje, ali i podatke svojih klijenata koji su potpisnici Ugovora o oglašavanju, distribuciji sadržaja ili drugih ugovora o saradnji. Pored navedenih podataka o ličnosti, B92 obrađuje i podatke o ličnosti gostiju u svojim emisijama, sagovornika ili njihovih predstavnika i sl. kao i učesnika i dobitnika nagradnih igara ili kvizova koje B92 organizuje.

Osim toga, B92 prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti koji mogu biti sadržani u video zapisu nadzornih kamera na ulazu u poslovne prostorije.

Takođe, prilikom posete internet portalu B92 može doći do obrade podataka o ličnosti posetioca internet stranica. B92 koristi i moderne kanale komunikacije sa javnošću, kao što su Facebook i Instagram stranice, Linkedin, i sl, Takođe, B92 registrovanim korisnicima dostavlja i newslettere o najnovijim ponudama i vestima. U određenoj meri, podaci o ličnosti se mogu pronaći i u takvim vidovima komunikacije.

B92 u delovima koji slede daje detaljan prikaz koje vrste podataka o ličnosti obrađuje, kategorije lica na koje se podaci odnose, pravni osnov i svrhu obrade, kao i prava lica na koje se podaci odnose.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Za potrebe ove Politike pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

Podatak o ličnosti podrazumeva svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet pomoću takvog podatka određen ili odrediv;

Lice na koje se podaci odnose podrazumeva fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

Rukolavac podrazumeva B92, budući da ona odrađuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti;

Obrađivač obuhvata fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca;

Obrada podataka o ličnosti predstavlja svaku radnju koja se vrši sa podacima o ličnosti kao što su prikupljanje, prosleđivanje, čuvanje ali i ostale radnje korišćenja podataka o ličnosti (u daljem tekstu: obrada);

Poverenik podrazumeva Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svi ostali izrazi koji nisu izričito obuhvaćeni ovim delom ali se pominju u Politici imaju isto značenje kao u ZZPL. U slučaju razlikovanja u značenju izraza definisanih ovom Politikom i ZZPL, zakonske definicije će imati jaču snagu.

NAČELA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac je dužan da poštuje sva načela obrade podataka o ličnosti propisana u ZZPL, odnosno:

Svaka obrada mora biti zakonita, pravična i transparentna (zakonitost, pravičnost i transparentnost), što, između ostalog, podrazumeva i sledeće:

svaka obrada je zasnovana na odgovarajućem pravnom osnovu za obradu (zavisno od svrhe obrade i kategorije lica čiji se podaci obrađuju),

Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti na pošten i pravičan način, odnosno način kojim se poštuju prava lica čiji se podaci obrađuju ali i obaveze propisane ZZPL, sva lica čiji se podaci obrađuju su prethodno potpuno obaveštena o svim značajnim aspektima obrade na jednostavnom i razumljivom jeziku, kao i da je ova Politika objavljena i dostupna svim licima čiji se podaci obrađuju. Rukovalac je uvek spreman da pruži sve informacije koje su od značaja za lice čiji se podaci obrađuju;

Podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju za konkretnu, precizno određenu svrhu, koja je opravdana i zakonita (jasna vezanost obrade za svrhu);

Podaci o ličnosti se obrađuju samo u meri u kojoj je to neophodno da se konkretna svrha ostvari (minimizacija obrade u kontekstu svrhe);

Prikupljeni podaci o ličnosti koji se obrađuju moraju biti tačni (onako kako su pribavljeni od lica čiji se podaci obrađuju) i, ako je to neophodno, ažurirani (tačnost podataka);

Podaci o ličnosti se čuvaju samo u vremenskom periodu neophodnom da se konkretna svrha ostvari (ograničenje čuvanja podataka);

Obrada se sprovodi na takav način da obezbeđuje adekvatan stepen zaštite podataka, pre svega od neovlašćene i nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih organizacionih, kadrovskih i tehničkih mera (zaštita integriteta i poverljivosti podataka).

VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI I KATEGORIJE LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU (KATEGORIJE LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE)

Rukovalac, u zavisnosti od kategorije lica čiji se podaci obrađuju, obrađuje sledeće vrste podatka o ličnosti:

Od zaposlenih (radno angažovanih), prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti koji su propisani domaćom regulativom kojom je rugilisana oblast radnog prava, uključujući ali ne ograničavajući se na Zakon o radu, Zakon o evidencijama u oblasti rada i Zakon o obaveznom socijalnom osiguranju itd. Ova vrsta obrade neophodna je u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12 st. 1 tačka 3) ZZPL i izvršenja ugovora čl. 12 st.1 tačka 2) ZZPL. Osim toga, od zaposlenih se mogu prikupljati i obrađivati i podaci o ličnosti koji su neophodni zarad uživanja različitih pogodnosti (kupovina putem administrativne zabrane, fitpass kartice, i slično) kao što su ime i prezime, kontakt podaci i sl. Ova obrada vrši se isključivo na osnovu informisanog pristanka zaposlenog, kao lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12. st. 1 tačka 1) ZZPL ili na zahtev lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12 st. 1 tačka 2) istog zakona;

Od direktora i zakonskih zastupnika B92 prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti koji su neophodni za zaključenje ugovora sa B92. Ova obrada neophodna je za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose u smislu čl. 12. st. 1 tačka 2) ZZPL;

Od kandidata za zaposlenje, prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti koji se nalaze u CV, kao što su ime i prezime, kontakt podaci poput broja telefona, e-mail adrese itd. Ova vrsta obrada vrši se na osnovu informisanog pristanka lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12. st. 1 tačka 1) ZZPL ili na zahtev lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12 st. 1 tačka 2) istog zakona;

Od lica angažovanih po osnovu autorskih ugovora, ugovora o delu, i sl. prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti neophodni za zaključenje ugovora, kao što su ime i prezime, JMBG, adresa prebivališta, i sl.. Ova vrsta obrade je neophodna zarad mogućnosti zaključenja I izvršenja navedenog ugovora, a u skladu sa odredbom čl. 12. st. 1 tačka 2) ZZLP;

Od lica koja stupaju u ugovorni odnos sa B92, fizička lica, preduzetnici, zastupnici pravnih lica obrađuju se podaci o ličnosti koji su neophodni za zaključenje i izvršenje tih ugovora sa B92. Ovi podaci prikupljaju se i obrađuju na zahtev lica pre zaključenja ugovora u skladu sa čl. 12. st. 1 tačka 2) ZZPL, odnosno u cilju izvršenja ugovora, kao i poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12. st. 1 tačka 3) ZZPL;

Od članova uže porodice zaposlenih (supružnika i dece), prikupljaju se podaci o ličnosti, kao što su ime i prezime, JMBG, adresa, itd. Ovi podaci o ličnosti se prikupljaju I obrađuju za potrebe zdravstvenog osiguranja članova porodice zaposlenih, a sve u skladu sa domaćim propisima. Ova vrsta obrade neophodna je u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12 st. 1 tačka 3) ZZPL. Osim toga, od dece zaposlenih prikupljaju se i obrađuju podaci koji su neophodni za organizovanje dodele novogodišnjih paketića, pri čemu je pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti informisani pristanak zaposlenog, kao zakonskog staratelja deteta čiji se podaci obrađuju u smislu člana 12 stav 1. tačka 1) i člana 16 ZZPL;

Od gostiju u emisijama, sagovornika i njihovih predstavnika, prikupljaju se i obrađuju podaci kao što su ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, fotografije, video zapis lika i glas, kao i druge podatke koje to lice o sebi podeli. Ovi podaci se prikupljaju i obrađuju zarad mogućnosti identifikovanja učesnika u emisijama kako bi se ispunila obaveza potpunog i istinitog informisanja javnosti. Ovi podaci se prikupljaju i obrađuju po osnovu informisanog pristanka lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12. st. 1 tačka 1), i čl.12. st. 1 tačka 5) ZZPL;

Od posetilaca internet portala B92 i pratioca društvenih mreža prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti kao što su ime i prezime, korisničko ime i sl. Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je informisani pristanak lica čiji se podaci obrađuju u smislu člana 12 stav 1. tačka 1) ZZPL;

Od učesnika nagradnih igara, kvizova, javnog obećanja nagrade koje organizuje B92, prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti kao što su ime i prezime, broj telefona, grad i sl, dok se od dobitnika/pobednika prikuplja i adresu ukoliko se poklon/nagrada šalje poštom, odnosno e-mail ukoliko se šalje kao vaučer. Ostali podaci kao JMBG i sl., prikupljaju se u slučaju da je potrebno platiti porez na nagradu koji je propisan Zakonom. Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je informisani pristanak lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12. st. 1 tačka 1) i čl. 15 ZZPL, kao i poštovanje pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12 st. 1 tačka 3) ZZPL

Od posetilaca B92 i događaja koje B92 organizuje, prikupljaju se i obrađuje ime i prezime, broj lične karte, naziv kompanije posetioca, mali adresa, foto ili video zapis koji može da sadrži podatke o ličnosti (sliku lica čije podatke prikuplja). Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je informisani pristanak lica čiji se podaci obrađuju u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) ZZPL;

Od lica koja komuniciraju ili stupaju u kontakt sa B92, prikuplja i obrađuje ime i prezime I druge podatke koje lice na koje se podaci odnose podeli sa B92. Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti je informisani pristanak lica čiji se podaci obrađuju u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) ZZPL;

Od lica snimljenog video nadzorom, prikuplja i obrađujue fotografije i video zapise na osnovu kojih se može identifikovati lice čiji se podaci obrađuju. Pravni osnov za ovaj vid obrade je legitimni interes Rukovaoca u smislu člana 12 stav 1 tačka 6) ZZPL;

 

NAČIN OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI I RADNJE OBRADE

Način prikupljanja podataka o ličnosti, kao i radnje obrade, zavise od određene svrhe za koju se podaci prikupljaju.

Najčešće se podaci priklupljaju direktno od lica na koje se odnose (npr. prilikom angažovanja lica na različite pozicije u okviru B92, zahteva za saradnju, zaključenja različitih vrsta ugovora , učešća različitih gostiju u emisijama B92, prilikom pružanja bilo koje druge usluge koje Rukovalac pruža, preko društvenih mreža, putem aplikacija koje Rukovalac ima, putem e-mail-a itd.). Ako se podaci prikupljaju indirektno, ovakva obrada vrši se u skladu sa članom 24 ZZPL.

B92 obavlja sledeće radnje obrade: prikupljanje, beleženje, strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, upotreba, brisanje, kao i druge radnje obrade koje su neophodne za ostvarivanje određene svrhe za koju su podaci prikupljaju.

 

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

B92 koristi podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

Ispunjavanje pravnih obaveza u meri u kojoj je to propisano (u vezi sa zaposlenima u B92, članovim uže porodice zaposlenih za potrebe osiguranja, dobitnicima nagradnih igara i drugim licima čiji se podaci obrađuju u obimu propisanom zakonom i drugim pravnim aktima);

Pripremanje, zaključivanje i ispunjenje ugovora (vezano za kandidate za zapošljavanje, autore angažovane po osnovu ugovora o autorskom delu, kao i sva druga lica koja zaključuju bilo koje ugovore sa B92 neposredno ili kao zastupnici/predstavnici);

Obavljanje registrovane deletnosti, pripreme i emitovanja programa ( vezano za goste emisija, oglašavanje i sl.)

U svrhu fizičke zaštite poslovne imovine, poslovnog prostora i čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene, na način da su zaštićena osnovna prava lica čiji se podaci obrađuju (video nadzor, identifikacija itd.);

Komunikacija sa licem čiji se podaci obrađuju na njegov zahtev (lica koja na bilo koji način stupaju u kontakt sa B92, putem e-pošte, internet poratla, poziva, učešćem u nagradnoj igri itd.);

Analizu podataka (koja se odnosi na sve podatke o licima koja koriste portal B92, Facebook stranicu, Instagarm itd.);

Pružanje različitih pogodnosti i usluga zapolesnima i drugim radno angažovanim licima ( taxi prevoz, mogućnost plaćanja na rate, paketići za decu i sl.)

Poboljšanje aktivnosti i poslovanja B92, na osnovu povratnih informacija (u vezi sa licima čiji se podaci obrađuju osim zaposlenih i kandidata za zapošljavanje);

Kreiranje i upravljanje online profilima (za učesnike internet portala B92);

Slanje informacija o aktivnostima B92 (Newsletter i drugi slični info i promo materijali - za fizička lica i zastupnike/predstavnike pravnih lica koja za ovu svrhu pružaju informisani pristanak)

 

PRAVNI OSNOV

B92 prikuplja i obarđuje podatke o ličnosti samo pod uslovom da se takvo prikupljanje i obrada podataka zasniva na odgovarajućem pravnom osnovu. U zavisnosti od svrhe za koju se podaci prikupljaju i kategorije lica na koje se podaci odnose obrada podataka o ličnosti vrši se na osnovu:

Informisanog pristanka lica čiji se podaci obrađuju (član 12 stav 1 tačka 1 ZZPL), uz predhodno obaveštenje lica čiji se podaci obrađuju o svim bitnim aspektima obrade. Pristanak lica čiji se podaci obarđuju je dobrovoljan, izričit, informisan i nedvosmislen i može se povući u bilo kom trenutku. Povlačenje dovodi do prekida bilo koje dalje radnje obrade, s tim da obrada podataka izvršena pre povlačenja saglasnosti smatra se zakonitom;

Poštovanja pravnih obaveza rukovaoca (član 12 stav 1 tačka 3 ZZPL) B92 se, kao privredno društvo, pridržava svih propisa u cilju ispunjena svojih pravnih obaveza, uključujući tu propise iz oblasti rada i socijalnog osiguranja, kao i propise iz oblasti poreskog prava i dr. B92 obrađuje podatke o ličnosti u tu svrhu, isključivo u obimu potrebnom za ispunjenje tih obaveza, pod uslovom da preduzme sve neophodne mere kako bi pristup podacima o ličnosti bio omogućen samo ovlašćenim licima i državnim organima;

Izvršenja ugovora, tj. za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora (član 12 stav 1 tačka 2 ZZPL), samo u obimu neophodnom za tu svrhu;

Zaštite legitimnog interesa B92 ili legitimnog interesa trećih lica (Član 12 stav 1 tačka 6 ZZPL) B92, samo izuzetno, obrađuje podatke o ličnosti radi ostvarivanja legitimnog interesa kao što je fizička zaštita poslovne imovine, poslovnog prostora i čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene i sl., ali na način da su zaštićena osnovna prava lica čiji se podaci obrađuju (video nadzor, identifikacija itd.).

 

OBRAĐIVAČI, PRIMAOCI, KORISNICI PODATAKA I OSTALA LICA

Podaci o ličnosti koji B92 prikuplja i obrađuje mogu biti podeljeni sa:

Nadležnim državnim organima i službama;

Kompanijama koji održavaju informacione sisteme i internet portale B92;

Agencijama za ispitivanje tržišta/ javnog mnjenja;

Agencijama za zapšljavanje;

Osiguravajućim društvima;

Ugovornim partnerima B92;

Kompanijma za fizičko obezbeđenje;

Kompanijama koje izrađuju softver za obradu podataka o ličnosti;

Hosting kompanije;

Druga fizička i pravna lica koja spadaju u kategoriju obrađivača podataka, primaoca podataka ili korisnika podataka, u skladu sa važećim zakonima i propisima;

Sva navedena lica su obavezna da implementiraju mere zaštite podataka, u skladu sa važećim zakonima i uputstvima B92.

Neka od navedenih lica koja mogu imati pristup podacima o ličnosti spadaju u kategoriju Obrađivača. Rukovalac ima zaključene ugovore sa svim Obrađivačima podataka o ličnosti u cilju poštovanja ZZPL. Rukovalac ostaje odgovoran za sve radnje obrade podataka koje su poverene obrađivačima.

Podaci o ličnosti mogu se podeliti sa državnim organima ako je to neophodno za ispunjenje pravnih obaveza B92, pod uslovom da je korišćenje podataka o ličnosti od strane državnih organa ograničeno na minimum potreban za ispunjavanje konkretnih pravnih zahteva.

Većinu radnji obrade podataka sprovode obrađivači koji svoje poslovne aktivnosti obavljaju na lokacijama u Srbiji. Međutim, neke od radnji obrade podataka mogu pružiti i obrađivači koji su inkorporirani i aktivni u EU ili trećim zemljama.

Transfer u takve zemlje se obavlja:

Na osnovu odluke o adekvatnosti za zemlje EU / EEA zemlje u skladu sa članom 64 ZZPL. Prekogranični transfer u ove zemlje je slobodan (bez prethodnog odobrenja Poverenika) u skladu sa članom 64 stav 2 ZZPL;

Na osnovu adekvatnih garancija u skladu sa članom 65 stav 2 tačka 2 ZZPL, tj. na osnovu sporazuma (Ugovori o prenosu podataka o ličnosti) koji uključuje standardne klauzule o zaštiti podataka koje donosi Poverenik.

 

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Licu na koje se podaci o ličnosti odnose zagarantovana su sledeća prava:

Pravo na obaveštavanje o ličnim podacima koji se obrađuju (član 23 ZZPL);

Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju, pravo lica o čijim se podacima radi da podnese zahtev rukovaocu o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i koja je svrha obrade. U slučaju takvog zahteva, rukovalac je dužan da besplatno dostavi kopiju podataka o ličnosti koji su predmet obrade u elektronskom obliku (član 26 ZZPL);

Pravo na ispravku, pravo lica o čijim se podacima radi na ispravku njegovih/njenih netačnih ličnih podataka bez odlaganja (član 29 ZZPL);

Pravo na brisanje (pravo na zaborav), pravo lica o čijim se podacima radi da zahteva brisanje podataka o ličnosti ako su uslovi iz člana 30 ZZPL ispunjeni;

Pravo na ograničenje obrade, pravo lica o čijim se podacima radi da zahteva ograničenje obrade ako su uslovi iz člana 31 ZZPL ispunjeni;

Pravo na prenosivost podataka, pravo lica o čijim se podacima radi da primi njegove/njene podatke o ličnosti, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku kao i pravo da prenese podatke drugom rukovaocu (član 36. ZZPL);

Pravo na prigovor, pravo lica na koje se podaci odnose da u svakom trenutku može podnese prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti u skladu sa članom 37 ZZPL;

Prava u vezi automatizovanog donošenja pojedinih odluka, uključujući profilisanje, pravo lica na koje se podaci odnose da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje u skladu sa članom 38. ZZPL;

Pravo na obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti, pravo lica da bude obavešteno o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica u skladu sa članom 53 ZZPL;

Pravo na obraćanje Povereniku;

Ostala prava garantovana ZZPL.

Kontakt organa zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra 11120, Beograd, Srbija

office@poverenik.rs

Poverenik će pružiti licu na koje se podaci odnose sve bitne informacije koje se tiču njegovih prava propisanih ZZPL.

 

MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac ostvaruje najviše standarde u pogledu zaštite podataka o ličnosti, i shodno tome da primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi obezbedio zaštitu podataka o ličnosti od slučajnog, protivpravnog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, otuđenja, dvosmislenosti, pristupa, objavljivanja ili korišćenja uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće mere:

Mere tehničke zaštite;

Kontrola fizičkog pristupa sistemima gde su podaci o ličnosti pohranjeni;

Kontrola pristupa podacima;

Kontrola prenosa podataka;

Kontrola unosa podataka o ličnosti;

Kontrola dostupnosti podataka,

Ostale mere informacione bezbednosti;

Sve ostale mere neophodne za obezbeđivanje adekvatnog nivoa zaštite podataka o ličnosti.

Treća lica koja imaju pristup ili na drugi način obrađuju podatke o ličnosti, uključujući rukovaoce, su takođe obavezna da postupaju u skladu sa navedenim merama.

ROK ČUVANJA PODATAKA

B92 obrađuje podatke o ličnosti u vremenskom okviru koji je adekvatan za ispunjenje određene svrhe:

U slučaju da su podaci o ličnosti prikupljeni na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti, podaci se brišu ili anonimiziraju bez odlaganja u roku ne dužem od 10 dana od povlačenja saglasnosti;

Podaci koji se obrađuju na osnovu zaključenog ugovora, čuvaju se u roku od 10 godina od dana izvršenja ugovora, odnosno prestanka važenja ugovora.

Podaci o ličnosti zaposlenih se čuvaju trajno u skladu sa obavezama iz zakona koji uređuje evidencije u oblasti rada.

Evidencija o kandidatima za zasnivanje radnog odnosa čuvaju se do završetka postupka selekcije zaposlenih i brišu se 10 dana po završetku istog.

Nakon završetka postupka selekcije podaci o kandidatima se čuvaju samo ako kandidat koji je obavešten o tome pristane u smislu člana 12 stava 1 tačke 1) ZZPL da se njegovi podaci čuvaju u svrhu ostvarivanja kontakta u slučaju buduće potrebe za zaposlenjem u periodu od 6 meseci.

Zapis video nadzora čuva se 7 dana, a nakon isteka tog roka briše se automatski, osim u izuzetnim slučajevima kada postoji legitimni interes B92 da se čuvaju u dužem periodu (ugrožena bezbednost, imovina B92), a koji izuzetni slučajevi su propisani internim aktom B92 o video-nadzoru.

Podaci o dobitnicima nagradnih igara/kvizova/javnog obećanja nagrade koje organizuje B92 čuvaju se sve dok učesnik ne preuzme nagradu, nakon čega se brišu. U slučaju obaveze plaćanja poreza, podaci o dobitnicima nagrada brišu se u roku od 3 godine od dana ispunjenja svih obaveza.

 

KAKO NAM SE MOŽETE OBRATITI UKOLIKO IMATE PITANJA U VEZI SA VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI?

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je ovlašćeno da se obrati Licu za zaštitu podataka o ličnosti, za sva pitanja vezana za obrađivanje podataka o ličnosti, uključujući ostvarivanje njegovih/njenih prava kako je objašnjeno ovom Politikom, putem e-mail: zastitapodatakaolicnosti@b92.net i telefona 011 3012085 i adrese B92 Ikarbus 3 Nova br. 19, 11 000 Beograd, sa naznakom za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti će odgovoriti na upit lica na koje se podaci odnose što je ranije moguće zavisno od kompleksnosti, ali u roku ne dužem od 30 dana od dana prijema takvog upita.

KOLAČIĆI

Platforma B92 koristi kolačiće. Kolačići su mali paketi podataka uskladišteni na računaru ( ili drugom uređaju koji lice na koje se podaci odnose koristi za pristup internetu).

Kolačići omogućavaju funkcionalnost internet stranice, i neki od njih čak prate i analiziraju ponašanje korisnika na internetu. Kolačići uobičajeno ne otkrivaju identitet korisnika. U slučaju da kolačić omogućava pristup identitetu korisnika, Kolačići se tretiraju kao bilo koji drugi podaci o ličnosti, i zbog toga sve što je rečeno o podacima o ličnosti se primenjuje na takve kolačiće.

Evropsko zakonodavstvo o telekomunikacijama, kao i srpsko (Zakon o elektronskim komunikacijama) omogućava korišćenje kolačića, pod uslovom da je korisnik (lice na koje se podaci odnose) na jasan i precizan način obavešten o svrsi prikupljanja i obrađivanja kolačića, i da je korisnik imao priliku da odbije takvo obrađivanje.

Uklanjanje kolačića je moguće promenom podešavanja u vašem internet pretraživaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itd.). Sačuvani kolačići mogu biti uklonjeni, ali zavisno od vrste kolačića, takvo uklanjanje može potencijalno umanjiti funkcionalnost platforme.

RAZNO

Ova Politika stupa na snagu 16.04.2020. godine, a ista će biti objavljena na internet stranici B92 najkasnije 8 dana pre dana stupanja na snagu.

Ova Politika povremeno može biti menjana i dopunjavana, s tim što to ne sme ni na koji način umanjiti nivo pravne zaštite lica na koje se podaci odnose. Sve eventualne izmene i dopune stupaju na snagu 8 dana od dana objavljivanja na internet strani B92. Lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim bitnim izmenama ove Politike uobičajenim sredstvima.