/ UN 2012 185

Da li je u Srbiji zabranjeno fizičko kažnjavanje dece? Da li mislite da je to prihvatljiv način vaspitanja?

Na pitanje da li je u Srbiji zabranjeno fizičko kažnjavanje dece (da li mislite da je to prihvatljiv način vaspitanja), država je odgovorila:

Porodičnim zakonom ustanovljena je obaveza države da preduzme mere za zaštitu deteta od uznemiravanja, fizičkog, seksualnog i emocionalnog zlostavljanja i svake vrste eksploatacije, kao i obaveza roditelja da ne smeju podvrgavati dete ponižavajućim postupcima i kaznama. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja garantovano je pravo deteta na zaštitu od diskriminacije i nasilja. Krajem 2011. Godine izrađen je nacrtzakona o pravima deteta kojim je propisana zabrana telesnog kažnjavanja deteta. Da li je država uradila dovoljno kako bi sprečila fizičko kažnjavanje deteta?

Izvor:

2. Pitanje

Porodičnim zakonom ustanovljena je obaveza države da preduzme sve potrebne mere za zaštitu deteta od zanemarivanja, od fizičkog, seksualnog i emocionalnog zlostavljanja, te od svake vrste eksploatacije, kao i obaveza svih dečjih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, ustanova socijalne zaštite, pravosudnih i drugih sudskih organa, udruženja i građana da obaveste javnog tužioca ili organ starateljstva o potrebi i razlozima za zaštitu prava deteta. U skladu sa Zakonom roditelji ne smeju podvrgavati dete ponižavajućim postupcima i kaznama koje vređaju ljudsko dostojanstvo deteta i dužni su da dete štite od takvih postupaka drugih lica.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja zabranjeno je fizičko nasilje i vređanje ličnosti dece, odnosno garantovano je pravo deteta na zaštitu od diskriminacije i nasilja.

Krajem 2011. godine izrađen je Nacrt zakona o pravima deteta kojim je propisana zabrana telesnog kažnjavanja i ograničavanja deteta. Prema nacrtu zakona telesno kažnjavanje i ponižavajući postupci prema detetu u cilju disciplinovanja deteta zabranjeni su u svim sredinama. Izuzetno, upotreba fizičke sile i mere telesnog ograničavanja deteta mogu se preduzeti kada je to neophodno u skladu sa zakonom na najkraće moguće vreme i samo u meri koja je neophodna radi zaštite života i zdravlja deteta, drugog lica ili zaštite imovine veće vrednosti.

Pošaljite odgovor na državni izveštaj

Komentari 185
Čitajte
Pošalji komentar