English | Shqip

Click Here!
B92SpecijaliIzbori 2003Enciklopedija
     
 

Naslovna strana specijala

Galerija fotografija parlamentarnih izbora 2003 Beograd, 30. 12. 2003.
Lideri DHSS-a Vladan Batić i Milan St. Protić na pres konferenciji (FoNet)

Tekstovi iz štampe

 
 
 
 
 

Istraživanja javnog mnjenja

Istorijat izbora

Enciklopedija izbora

Izborne vesti

Konačni podaci RIK o broju mandata

Stranke koje su prešle cenzus:
Stranka % br. glasova mesta
SRS 27,6 1,056,256 82
DSS 17,7 678,031 53
DS 12,6 481,249 37
G 17 plus 11,5 438,422 34
SPO i NS 7,7 293,082 22
SPS 7,6 291,341 22
       
Stranke koje nisu prešle cenzus:
Stranka % br. glasova  
Zajedno za Toleranciju 4,2 161765  
DA 2,2 84463  
Narodno jedinstvo 1,8 68537  
Otpor 1,6 62545  
Samostalna Srbija 1,1 45211  
SNS/NB 0,7 27596  
Liberali Srbije 0,6 22852  
Reformisti Vojvodine 0,5 19464  
Odbrana i pravda 0,4 18423  
PSSD 0,3 14113  
Laburistička partija 0,1 4666  
JUL 0,09 3771  
Savez Srba Vojvodine 0,07 3015  
       
Biračko telo      
Broj upisanih 6.511.450    
Izašlo 3825471    
Važećih 3.775.716    
Nevažećih 49.755    
Procenat izlaznosti 58,75%  

 

 

[Nagradna igra "Virtuelni izbori"]

POSLOVNIK REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE
I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuju se pitanja organizacije i rada Republičke izborne komisije (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.

Sedište Komisije je u Beogradu, u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije.

Član 3.

Komisija ima pečat i štambilj.
Pečat ima oblik kruga čiji je prečnik 32 mm, a u sredini je grb Republike Srbije.
U spoljnom krugu pečata ispisuju se reči: "Republika Srbija". U sledećem unutrašnjem krugu ispisuju se reči: "Republička izborna komisija". U dnu pečata ispisuje se reč: "Beograd".
Tekst pečata ispisuje se ćiriličnim pismom.
Štambilj je pravougaoni i sadrži u prvom redu, ćiriličnim pismom, reči: "Republika Srbija", u drugom redu reči: "Republička izborna komisija", u trećem redu prostor za broj predmeta, u četvrtom redu prostor za datum i čas, a u petom redu reč: "Beograd".

II. SASTAV KOMISIJE

Član 4.

Komisiju čine članovi u stalnom i proširenom sastavu.

Član 5.

Komisiju u stalnom sastavu čine predsednik i šesnaest članova koje imenuje Narodna skupština Republike Srbije na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a u proširenom sastavu i po jedan predstavnik podnosi-oca izborne liste.

Član 6.

Komisija ima sekretara koga imenuje Narodna skupština Republike Srbije iz reda stručnih radnika svoje službe, koji učestvuje u radu Komisije bez prava odlučivanja.

Član 7.

Predsednik i članovi Komisije i njen sekretar imaju zamenike.
Predsednik i članovi Komisije i njihovi zamenici moraju biti diplomirani pravnici.

Član 8.

Komisija ima i jednog člana, predstavnika republičke organizacije nadležne za poslove statistike, koji učestvuje u radu Komisije bez prava odlučivanja.

Član 9.

Komisija rešenjem utvrđuje da podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svojih predstavnika u prošireni sastav ovog organa u roku od 48 časova od proglašenja izborne liste.
Rešenje o ispunjenju, odnosno neispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste Komisija dostavlja podnosiocu izborne liste u roku od 24 časa od časa donošenja rešenja.
Predstavnik podnosioca izborne liste postaje član Komisije u proširenom sastavu najkasnije 24 časa od donošenja rešenja.

Član 10.

Sastav Komisije objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

III. NADLEŽNOST KOMISIJE

Član 11.

Komisija u okviru nadležnosti utvrđene Zakonom o izboru narodnih poslanika (u daljem tekstu: Zakon):
1) stara se o zakonitom sprovođenju izbora,
2) organizuje tehničke pripreme za izbore,
3) prati primenu i daje objašnjenja u vezi sa primenom ovog zakona,
4) utvrđuje jedinstvene standarde za izborni materijal,
5) propisuje obrasce i pravila za sprovođenje izbornih radnji propisanih ovim zakonom,
6) propisuje vrstu spreja za sprovođenje glasanja,
7) određuje i oglašava broj i adresu biračkih mesta,
8) obrazuje biračke odbore i imenuje predsednika i članove biračkih odbora,
9) utvrđuje broj glasačkih listića za biračka mesta, overava ih i zajedno sa overenim izvodom iz biračkog spiska, zapisnički, predaje biračkim odborima,
10) određuje izborne akte koji joj se dostavljaju,
11) utvrđuje da li je izborna lista sastavljena i podneta u skladu sa zakonom i proglašava izborne liste,
12) donosi rešenje o proglašenju zbirne izborne liste,
13) određuje način čuvanja i rukovanja izbornim materijalom,
14) utvrđuje i objavljuje rezultate izbora,
15) utvrđuje broj mandata koji pripadaju svakoj izbornoj listi,
16) podnosi izveštaj Narodnoj skupštini Republike Srbije o sprovedenim izborima,
17) dostavlja podatke organima nadležnim za prikupljanje i obradu statističkih podataka,
18) rešava o prigovorima koji su joj upućeni,
19) daje, po potrebi, mišljenja i obaveštenja u vezi sa primenom zakona i drugih propisa o izboru narodnih poslanika,
20) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

IV. NAČIN RADA

Član 12.

Komisija radi u stalnom i proširenom sastavu.
Komisija radi u proširenom sastavu od dana utvrđivanja tog sastava do završetka izbora.

Član 13.

Komisija je samostalna u svom radu i radi na osnovu zakona i propisa donetih na osnovu zakona.
Rad Komisije je javan.

Član 14.

Komisija radi u sednicama.
Sednicu Komisije saziva predsednik Komisije, na svoju inicijativu ili kad to predloži trećina članova Komisije.
U radu Komisije učestvuju zamenici: predsednika, sekretara i članova Komisije.
Lica iz prethodnog stava imaju ista prava i odgovornosti kao i članovi koje zamenjuju.

Član 15.

Poziv za sednicu Komisije, sa predlogom dnevnog reda, upućuje se članovima Komisije, po pravilu u pisanom obliku, najdocnije dva dana pre dana određenog za održavanje sednice, a po potrebi, sednice sa sazivaju telefonom ili na drugi odgovarajući način.

Član 16.

Komisija radi i punovažno odlučuje, ako na sednici prisustvuje većina njenih članova, odnosno njihovih zamenika.
Komisija odlučuje većinom glasova članova u stalnom, odnosno proširenom sastavu.

Član 17.

Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svog delokruga, izrade predloga akata, izveštaja i drugih dokumenata, kao i obavljanje pojedinih izbornih radnji, Komisija može formirati radnu grupu iz reda svojih članova i iz reda stručnih radnika.
Komisija može, po potrebi, zadužiti pojedine svoje članove da prouče pitanja koja se javljaju u sprovođenju izbornog postupka u pojedinim delovima Izborne jedinice, u neposrednoj saradnji sa članovima izbornih organa i drugim učesnicima u postupku, kao i uvidom u odgovarajuće dokumente, te da upoznaju Komisiju sa utvrđenim stanjem i predlože joj odgovarajuća rešenja.

Član 18.

Komisija obezbeđuje javnost rada, prisustvom akreditovanih novinara i izdavanjem saopštenja.
Saopštenje za javnost, po odobrenju Komisije, daje Odsek za informisanje u Službi Narodne skupštine Republike Srbije.
Konferenciju za štampu, po odobrenju Komisije, može održati predsednik ili član Komisije.

V. POSTUPANJA PO PRIGOVORIMA

Član 19.

U ostvarivanju svojih zadataka Komisija, saglasno zakonu, sarađuje sa organima i organizacijama u Republici.

Član 20.

O prigovorima koji su upućeni Komisiji, sekretar, odnosno zamenik sekretara, pripremiće za potrebe Komisije, najdocnije u roku od 24 časa, stručno mišljenje o načinu rešavanja prigovora.
Stručno mišljenje iz prethodnog stava obuhvata sadržinu prigovora, činjenično stanje, izlaganje zakonskih odredbi na osnovu kojih se prigovor rešava i predlog kako ga treba rešiti.
Rešenje o prigovoru Komisija donosi u roku od 48 časova od časa prijema prigovora.

Član 21.

Kad je protiv rešenja Komisije kojim je prigovor odbačen ili odbijen podneta žalba, Komisija dostavlja žalbu, zajedno sa osporenim rešenjem i svim potrebnim spisima Vrhovnom sudu Srbije, u roku od 24 časa od časa prijema žalbe.

Član 22.

U postupku po prigovorima, u pitanjima koja nisu izričito uređena Zakonom o izboru narodnih poslanika, Komisija shodno primenjuje odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

VI. OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA RAD KOMISIJE

Član 23.

Sredstva za rad Komisije obezbeđuju se u budžetu Republike.

Član 24.

Članovi Komisije i njihovi zamenici imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji.
Za isplatu sredstava predviđenih za rad Komisije naredbodavci su predsednik i sekretar Komisije.

Član 25.

Služba Narodne skupštine obezbeđuje i pruža neophodnu stručnu i tehničku pomoć pri obavljanju zadataka Komisije, u skladu sa zakonom i Odlukom o organizaciji i radu te službe.

VII. DOKUMENTACIJA O RADU KOMISIJE

Član 26.

Na sednici Komisije vode se stenografske beleške i zapisnik o radu Komisije.
Zapisnik obuhvata glavne podatke o radu na sednici, naročito o predlozima o kojima se raspravljalo, sa imenima učesnika u raspravi i o zaključcima koji su na sednici prihvaćeni.
O vođenju i čuvanju zapisnika stara se sekretar Komisije.
Zapisnik potpisuju predsednik i sekretar Komisije.
Pre usvajanja zapisnika u Komisiji, zapisnik se može koristiti po odobrenju predsednika Komisije.

Član 27.

Komisija obezbeđuje čuvanje izbornih akata i izveštaja o rezultatima izbora sa izbornim materijalima i rukovanje tim materijalima, saglasno zakonu.

Član 28.

U Komisiji se vodi delovodni protokol, sređuje i čuva dokumentacija (arhivska građa Komisije), sa kojom se postupa u skladu sa propisima.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Pitanja koja se odnose na rad Komisije, a koja nisu uređena ovim poslovnikom, mogu se urediti odlukom ili zaključkom Komisije, u skladu sa odredbama ovog poslovnika.

Član 30.

Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik Republičke izborne komisije ("Službeni glasnik RS", broj 41/00).

Član 31.

Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Biračko pravo

 

Legitimnost i legalitet

 

Apstinencija

 

Cenzus

 

Izborna kampanja

 

Bojkot

 

Izvodi iz Ustava Srbija

 

Zakon o izboru narodnih poslanika