Kruševac - Ekonomija - B92 Lokal

Na mestu starog aerodroma u Kruševcu previđene stambene zgrade, sportski kompleks, komercijalni sadržaji...

Na prostoru starog aerodroma u Kruševcu planiran je razvoj centralnih funkcija usmeren na formiranje prostora sa sadržajima koji mogu dalje generisati razvoj grada i koji po svom značaju i funkciji imaju veći značaj od lokalnog i gradskog, kao što su: ekskluzivni komercijalni i multi disciplinarni sadržaji, univerzitetski centar, objekti javnih funkcija, proizvodne delatnosti visoke ili posebno čiste tehnologije, sportski objekti i sl, ističe se u Planu detaljne regulacije (PDR) Stari Aerodrom čiji se nacrt nalazi na javnom uvidu.

Izvor: eKapija Kruševac
Podeli
Ilustracija: Depositphotos/pressmaster
Ilustracija: Depositphotos/pressmaster

Kako se navodi prema funkcionalnim, oblikovnim i ambijentalnim karakteristikama ovaj prostor predstavlja atraktivnu zonu za razvoj i unapređenje svih tipova komercijalnih delatnosti, na novim lokacijama, prenosi Ekapija.

Planom je obuhvaćen deo stambeno mešovite zone "Jug", u severnom delu plana, odnosno deo urbanističke celine 4.4 ukupne površine oko 77,4 hektara, koji obuhvata prostor ograničen ulicama Aerodromskom, Žrtava fašizma i ulicom Bruski put i podeljena je na devet urbanističkih podcelina. Obuhvaćeno područje se nalazi u južnom delu grada između dva važna putna pravca – putni pravac Kruševac-Jastrebac i putni pravac Kruševac-Brus. Površina u obuhvatu plana je u većem delu neizgrađena i delimično infrastrukturno uređena.

"Predloženim planom se zadržava urbana matrica čija je realizacija započeta po predhodno donetoj urbanističkoj dokumentaciji. Ulice sa već utvrđenim trasama i adekvatnim profilima koji omogućavaju optimalni komfor za korišćenje prostora su kao takve zadržane. Planirane su i nove saobraćajnice, za pristup građevinskim parcelama, kao logičan nastavak saobraćajnica planiranih predhodnim planovima. Planirana je pešačko-biciklistička komunikacija koja od parka "Slobodište" povezuje planirane sadržaje sa komercijalnim sadržajima u severnom delu plana", navodi se u nacrtu PDR.

Uz ulice Aerodromsku i Heroja sa Košara u zapadnom delu planirana je izgradnja objekata višeporodičnog stanovanja sa komercijalnim delatnostima, u neprekinutom nizu, spratnosti P+3. U centranom delu predmetnog područja, a uz novoizgrađene saobraćajnice i realizovanu parkovsku površinu, planirana je izgradnja slobodnostojećih objekata višeporodičnog stanovanja sa komercijalnim sadržajima i objekata komercijalnih delatnosti, spratnosti P+4, P+6.

Za parcele koje su u neposrednom kontaktu sa parkom data je obavezujuća građevinska linija, zbog formiranja jedinstvenog arhitektonskog izraza. U nastavku centralno, planirana je parkovska površina oko koje je predviđena izgradnja višeporodičnih stambenih objekata spratnosti P+6, P+8 i bočno P+4.

Planirani su i sadržaji sporta i rekreacije sa parkovskim površinama u delu gde je realizacija izgradnje fudbalskog stadiona u toku. Pored sportskih objekata, u okviru planiranog sportskog kompleksa moguća je realizacija i kapaciteta komercijalnih delatnosti (trgovina i ugostiteljstvo turizam, poslovanje i sl.) koji, dodaje se, moraju biti usklađeni sa sportskom namenom kompleksa. Južnije, a uz ulicu Aerodromsku određeni su sadržaji komercijalnih delatnosti i poslovanja, u smislu kancelarijskih poslovnih prostora, većih prostora i kompleksa namenjenih komercijalnom poslovanju, trgovačko-poslovni centri, poslovni objekti, veliki marketi, servisi, izložbeni prostori, prostori za prodaju nameštaja i dr, objekata u funkciji turizma: hoteli, moteli, apartmani i sl. sa svim pratećim sadržajima.

- Uz ulicu Heroja sa Košara planirana je izgradnja objekata privrednih delatnosti, odnosno industrijska i zanatska proizvodnja visoke ili posebno ekološki čiste tehnologije, tehnologije unapređene proizvodnje, održive proizvodne tehnologije i sl., koje čine jedinstven kompleks ili više pojedinačnih grupisanih lokacija. Planirana je izgradnja objekata komercijalnih delatnosti, u smislu trgovine, poslovanja, servisa, izložbenih prostora i prostora za prodaju, ugostiteljstvo, turizam, poslovanje i sl., objekti za sport i rekreaciju, u smislu sportskih hala, objekati sajamskog, izložbenog i multifunkcionalnog karaktera i sl. U krajnjem južnom delu delimično je realizovana celina sa privrednim objektima - navodi se u PDR-u.

Pored toga, predviđena je izgradnja objekata javnih funkcija (sud u centralnom delu plana, vrtić i postojeća meteorološka stanica uz ulicu Aerodromsku). Severno od dečijeg vrtića planirana je pešačka staza, koja predstavlja vezu između planiranih sadržaja i stambenog naselja sa istočne strane.

Uz ulicu Bruski put, duž saobraćajnice je planiran pojas zelenila, odnosno linearno zelenilo sa ciljem vizuelne zaštite, maskiranja i ublažavanja buke, estetskog oblikovanja prostora i regulisanja mikroklimatskih elemenata. U nastavku je definisana izgradnja objekata komercijalnih delatnosti, u smislu trgovačkih, trgovačko-poslovnih centara, veliki marketi, servisi i sl. koji mogu služiti za obavljanje privrednih delatnosti (zanatska proizvodnja, garaže, radionice, servisi i sl.).

Kao preduslov za realizaciju planiranih sadržaja, planirano je opremanje kompletnom komunalnom infrastrukturom. Javni uvid nacrta PDR Stari Aerodrom čije je obrađivač JP za urbanizam i projektovanje Kruševac će trajati do 7. maja, nakon čega će se održati sednica Komisije za planove grada Kruševca, prenosi portal.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.