English | Shqip

Proces TV na B92

Projekat unapredjivanja demokratije i sprecavanja korupcije

 
B92SpecijaliLokalni izbori 2004Enciklopedija
     
 

utorak 30. 11. 2004. 20:32 CET

Naslovna strana specijala

Galerija fotografija parlamentarnih izbora 2004
Beograd, 06. 10. 2004.
Predsednik pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karic na konferenciji za novinare (FoNet)

Analize i komentari

 
 
 

Istraživanja javnog mnjenja

 
 
 

B92 o izborima

Intervjui

Enciklopedija izbora

Izborne vesti

IZVODI IZ USTAVA SRBIJE
Član 42.
Građanin koji je navršio 18 godina života ima pravo da bira i da bude biran u Narodnu skupštinu i u druge organe i izborna tela.
Izbori su neposredni, biračko pravo je opšte i jednako, a glasanje je tajno.
Kandidata za narodnog poslanika i za druge organe i izborna tela može predložiti politička stranka, druga politička organizacija ili grupa građana.

Član 78.
Narodna skupština bira predsednika i potpredsednike iz reda narodnih poslanika, na četiri godine.
Predsednik predstavlja Narodnu skupštinu i vrši druge poslove predviđene Ustavom, zakonom i poslovnikom.
Predsednik Narodne skupštine raspisuje izbore za narodne poslanike i za predsednika Republike.

Član 86.
Predsednik Republike se bira na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.
Mandat predsednika Republike traje pet godina.
Isto lice može biti izabrano za predsednika Republike najviše dva puta.
Izbor za predsednika Republike mora se održati najkasnije 30 dana pre isteka mandata predsednika Republike kome mandat ističe.
Prilikom stupanja na dužnost, predsednik Republike pred Narodnom skupštinom polaže zakletvu koja glasi:
"Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, ostvarivanju ljudskih i građanskih sloboda i prava, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti."
U slučaju neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, mandat predsednika Republike produžava se dok takvo stanje traje, odnosno dok se ne stvore uslovi za izbor predsednika Republike.
Predsednik Republike ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost.
Predsednik Republike uživa imunitet kao narodni poslanik. O imunitetu predsednika Republike odlučuje Narodna skupština.

Član 87.
Predsedniku Republike prestaje mandat pre isteka vremena na koje je biran u slučaju opoziva ili ostavke.
Kad predsednik Republike podnese ostavku, on o tome obavešatava javnost i predsednika Narodne skupštine.
Danom podnošenja ostavke predsedniku Republike prestaje mandat.
Ako je predsedniku Republike prestao mandat pre isteka vremena na koje je biran, dužnost predsednika Republike do izbora novog predsednika Republike vrši predsednik Narodne skupštine.
U slučaju prestanka mandata predsednika Republike pre isteka vremena na koje je biran, izbori za novog predsednika Republike moraju se održati u roku od 60 dana od dana prestanka mandata predsednika Republike.
Ako je predsednik Republike iz bilo kog razloga privremeno sprečen da vrši svoju funkciju, zamenjuje ga predsednik Narodne skupštine.
Postupak izbora i opoziva predsednika Republike uređuje se zakonom.

Član 89.
Predsednik Republike, na obrazložen predlog Vlade, može odlučiti da se Narodna skupština raspusti.
Raspuštanjem Narodne skupštine prestaje i mandat Vlade.
U slučaju raspuštanja Narodne skupštine, izbori za novu Narodnu skupštinu moraju se održati u roku od 60 dana od dana njenog raspuštanja.
Narodna skupština ne može se raspustiti za vreme ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti ili vanrednog stanja.

Član 125.
Ustavni sud odlučuje o:
1. saglasnosti zakona, statuta autonomnih pokrajina, drugih propisa i opštih akata s Ustavom;
2. saglasnosti propisa i opštih akata republičkih organa sa zakonom;
3. saglasnosti svih ostalih propisa, kolektivnih ugovora kao opštih akata i drugih opštih akata sa zakonom i drugim republičkim propisom;
4. sukobu nadležnosti između sudova i drugih organa;
5. saglasnosti statuta ili drugog opšteg akta političke stranke ili druge političke organizacije s Ustavom i zakonom;
6. zabrani rada političke stranke ili druge političke organizacije;
7. izbornim sporovima koji nisu u nadležnosti sudova ili drugih državnih organa.
Ustavni sud ocenjuje ustavnost zakona i ustavnost i zakonitost propisa i drugih opštih akata koji su prestali da važe, ako od prestanka važenja do pokretanja postupka nije proteklo više od jedne godine.
Ovlašćenja glavnog arhitekte i opštinskog menadžera

 

Deteljnije o lokalnim izborima

 

Ovlašćenja gradonačelnika i predsednika opština

 

Procedura glasanja na izborima

 

Hronologija lokalnih izbora u Srbiji

 

Prvi put direktan izbor gradonačelnika

 

Apstinencija

 

Cenzus

 

Bojkot

 

Legitimnost i legalitet

 

Biračko pravo

 

Izborna kampanja

 

Poslovnik Republičke izborne komisije

 

Zakon o lokalnim izborima