Izvor: eKapija

Bez dodatne polise, samo s potvrdom o zdravstvenom osiguranju, naši građani mogu da putuju u 25 zemalja s kojima Srbija ima potpisane sporazume.

Tako, na primer, u Crnu Goru, Hrvatsku, Bugarsku, Tursku, Tunis ili Italiju na letovanje ili kakav drugi put možete otići i bez troškova za putno osiguranje.

Osobe osigurane u RFZO za vreme privremenog boravka u inostranstvu imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u zemljama s kojima naša zemlja ima zaključen sporazum.

"Srbija ima bilateralni ugovor o socijalnom osiguranju koji obuhvata i oblast zdravstvenog osiguranja sa sledećim državama: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Holandija, Italija, Luksemburg, Mađarska, Severna Makedonija, Nemačka, Rumunija, Slovačka, Francuska, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Slovenija, Turska, Tunis, Poljska, Velika Britanija, kanadska provincija Kvebek, Danska, Norveška i Švedska", kažu za Biznis.rs iz RFZO.

Da bi za vreme boravka u inostranstvu mogli da koriste pravo na hitnu medicinsku pomoć o trošku RFZO, neophodno je da građani poštuju nekoliko procedura, kao i da ispunjavaju određene uslove.

"Osiguranici pre polaska na put treba da dobiju mišljenje izabranog lekara kojim dokazuju da ne boluju i da u poslednjih 12 meseci nisu bolovali od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da nisu u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje i hospitalizaciju, uključujući i druge zdravstvene usluge. To mišljenje lekara i važeću karticu zdravstvenog osiguranja dostavljaju nadležnoj filijali RFZO, koja im izdaje potvrdu (dvojezični obrazac), sa kojom idu na put", navode iz RFZO.

Kada se obrazac preda u RFZO, na dobijanje potvrde se čeka do nekoliko dana, a ukoliko su u pitanju hitni slučajevi, rešavaju se u roku od nekoliko sati.

Pomenuti sporazum predviđa da se s potvrdom iz RFZO jave nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja u mestu boravka, koji će im izdati dokument, na osnovu koga će imati pravo na pružanje hitne medicinske pomoći u zdravstvenim ustanovama iz sistema javnog zdravlja države u kojoj borave. Ovo bi trebalo uraditi odmah po dolasku u mesto boravka, pre nego što eventualne zdravstvene nezgode nastanu. Osiguranik RFZO u ovom slučaju eventualno plaća participaciju pod istim uslovima kao i osiguranici države u kojoj boravi.

Za osiguranike koji putuju u Poljsku i Veliku Britaniju potrebna je samo zdravstvena kartica i putna isprava. Osiguranici koji putuju u Dansku, Norvešku i Švedsku sami plaćaju troškove pruženih usluga, uz važeću zdravstvenu karticu i putnu ispravu, a plaćene iznose refundira im matično osiguranje uz prateću dokumentaciju.

"Osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za vreme privremenog boravka u inostranstvu imaju pravo na zdravstvenu zaštitu o trošku RFZO samo u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje", objašnjavaju iz RFZO i dodaju da je u takvim slučajevima procedura drugačija u odnosu na zemlje s kojima Srbija ima sporazum.

"I u ovom slučaju je potrebno da osiguranik pre odlaska na put pribavi potvrdu (obrazac OZ-12), s tim što troškove za pruženu hitnu medicinsku pomoć plaća sam, a po povratku u zemlju podnosi RFZO-u zahtev za naknadu troškova, uz prilaganje originalne računske i medicinske dokumentacije", navode iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za Biznis.rs.


Postupak izdavanja potvrde

Potrebnu dokumentaciju (nalaz i mišljenje izabranog lekara i važeću karticu zdravstvenog osiguranja) osigurano lice podnosi lično Lekarskoj komisiji nadležne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Obrazac potvrde o zdravstvenom stanju koji popunjava izabrani lekar građani mogu preuzeti na sajtu RFZO.

Potvrda se izdaje najduže za period do 90 dana, a izdavanje se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. U slučaju potrebe za medicinskom pomoći u zemlji s kojom je zaključen ugovor, osigurano lice predaje dvojezični obrazac nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja u mestu privremenog boravka (kasi zdravstvenog osiguranja).

Izuzetno, ukoliko obrazac nije izdat pre polaska na put, a ukazana je hitna medicinska pomoć u inostranstvu, dvojezični obrazac se, na zahtev inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja, može i naknadno izdati, ukoliko je ova mogućnost predviđena međunarodnim ugovorom. U slučaju da osigurano lice nije pribavilo potvrdu pre odlaska na put i hitne zdravstvene usluge u inostranstvu budu naplaćene, po povratku u zemlju, osigurano lice podnosi u organizacionoj jedinici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (direkcija, filijale, ispostave) zahtev za naknadu troškova, objašnjeno je na portalu ovog fonda.

Uz zahtev za naknadu troškova potrebno je priložiti foto-kopiju medicinske dokumentacije iz zdravstvene ustanove u kojoj su pružene zdravstvene usluge, kao i originalni račun, odnosno dokaz da su zdravstvene usluge plaćene.

Međutim, u slučaju da osigurano lice nije pribavilo potvrdu pre odlaska na put, a platilo je troškove hitnog lečenja u zemlji s kojom nije zaključen ugovor, osigurano lice nema pravo na naknadu tih troškova.

Podeli: