Da li dalji tok rata zavisi od rezultata na referendumima?