Izvor: b92.net/Blic

Ukoliko vaše dete planira da putuje bez vas ili sa jednim od roditelja, jednu stvar morate znati.

Naime, za prelazak dece preko granice, odnosno za napuštanje naše zemlje, samih ili sa jednim roditeljem, potrebno je da nabavite jedan poseban dokument - saglasnost za putovanje maloletnog lica u inostranstvo, u suprotnom, ono može biti sprečeno da uđe u zemlju u koje je krenulo. Takođe, i kada dete putuje samo sa jednim roditeljem, drugi mora da da u pisanoj formi svoju saglasnost da dete može da ide u inostranstvo.

Ta overena saglasnost kod notara košta 360 dinara, a ako se daje saglasnost i oca i majke, 600 dinara.

Od 2018. godine novim Zakonom o graničnoj kontroli maloletna lica su, uz opšti režim, uvedena i u poseban režim granične kontrole, koji važi samo za njih. Odredbe ovog Zakona sadrže dva rešenja zaštitnog karaktera u korist maloletnih lica, od kojih se jednim rešenjem stvara obaveza za policijske službenike, a drugim rešenjem obaveze za lice u čijoj pratnji maloletnik putuje, a nije mu roditelj ili zakonski zastupnik.

Novim Zakonom, kako je objašnjeno, u odnosu na prethodni, stvorene su dodatne pretpostavke da se kada prelazite granični prelaz Srbije preventivno spreči zloupotreba dece i unapredi zaštita maloletnih lica u celini.

Kada je u pitanju saglasnost roditelja za putovanje njihovog deteta u inostranstvo, ona je uvek potrebna od strane oba roditelja, bez obzira da li dete granicu prelazi samo ili to čini sa drugim osobama koje mu nisu roditelji ili zakonski zastupnici.

Kada dete putuje u inostranstvo sa jednim od roditelja, uvek je potrebna saglasnost drugog roditelja, bez obzira da li su roditelji u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, odnosno, koji roditelj obavlja starateljstvo ako su razvedeni.

To je samo jedna od stvari koju ako dete nema kod sebe, može biti vraćeno sa granice.

Dete samo putuje van Srbije sa društvom, školom, sportskim klubom ili nekom drugom organizacijom

Važe opšta pravila Zakona, odnosno, za prelazak državne granice maloletno lice do navršene 16. godine života, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako oni zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika umesto roditelja.

Dete putuje van Srbije samo, odnosno bez roditelja koji su u braku

Važe opšta pravila Zakona, odnosno, za prelazak državne granice maloletno lice do navršene 16. godine života, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo.

Dete putuje van Srbije sa jednim od roditelja koji su u braku

U ovom slučaju maloletno lice do navršene 16. godine života mora posedovati saglasnost roditelja koji ne putuje sa njima i on tu saglasnost daje roditelju koji putuje sa detetom.

Dete putuje van Srbije samo, a njegovi roditelji su razvedeni

Potrebna je overena saglasnost oba roditelja, sem u slučaju ako oni zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.

Dete razvedenih roditelja putuje van Srbije sa jednim od roditelja

Potrebna je overena saglasnost roditelja koji je ne putuje, sem ako on ne vrši zajedničko roditeljsko pravo, i koju tu saglasnost daje roditelju koji sa maloletnim licem do navršene 16. godine života putuje van granica Srbije.

Šta je sem saglasnosti potrebno za izlazak iz zemlje?

Pored overene saglasnosti u navedenim slučajevima, deci je potreban i pasoš, s tim da u određenim slučajevima granicu mogu preći i sa ličnom kartom na koju deca u Srbiji imaju pravo od desete godine života. Deca starija od deset godina sa ličnom kartom mogu preći granice sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Severnom Makedonijom.

Koliko košta saglasnost za putovanje van Srbije?

Potvrda, odnosno, overena saglasnost se dobija kod notara i cena ove usluge je oko 300 dinara po potpisu, dakle, ako je daje samo jedan od roditelja. Ako je potrebna saglasnost oba, ova usluga košta 600 dinara.

Podeli: