Poslovnik Republičke izborne komisije

Info

Izvor: B92

Sreda, 10.12.2003.

19:36

Default images

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuju se pitanja organizacije i rada Republičke izborne komisije (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.

Sedište Komisije je u Beogradu, u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije.

Član 3.

Komisija ima pečat i štambilj.
Pečat ima oblik kruga čiji je prečnik 32 mm, a u sredini je grb Republike Srbije.
U spoljnom krugu pečata ispisuju se reči: "Republika Srbija". U sledećem unutrašnjem krugu ispisuju se reči: "Republička izborna komisija". U dnu pečata ispisuje se reč: "Beograd".
Tekst pečata ispisuje se ćiriličnim pismom.
Štambilj je pravougaoni i sadrži u prvom redu, ćiriličnim pismom, reči: "Republika Srbija", u drugom redu reči: "Republička izborna komisija", u trećem redu prostor za broj predmeta, u četvrtom redu prostor za datum i čas, a u petom redu reč: "Beograd".

II. SASTAV KOMISIJE

Član 4.

Komisiju čine članovi u stalnom i proširenom sastavu.

Član 5.

Komisiju u stalnom sastavu čine predsednik i šesnaest članova koje imenuje Narodna skupština Republike Srbije na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a u proširenom sastavu i po jedan predstavnik podnosi-oca izborne liste.

Član 6.

Komisija ima sekretara koga imenuje Narodna skupština Republike Srbije iz reda stručnih radnika svoje službe, koji učestvuje u radu Komisije bez prava odlučivanja.

Član 7.

Predsednik i članovi Komisije i njen sekretar imaju zamenike.
Predsednik i članovi Komisije i njihovi zamenici moraju biti diplomirani pravnici.

Član 8.

Komisija ima i jednog člana, predstavnika republičke organizacije nadležne za poslove statistike, koji učestvuje u radu Komisije bez prava odlučivanja.

Član 9.

Komisija rešenjem utvrđuje da podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svojih predstavnika u prošireni sastav ovog organa u roku od 48 časova od proglašenja izborne liste.
Rešenje o ispunjenju, odnosno neispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste Komisija dostavlja podnosiocu izborne liste u roku od 24 časa od časa donošenja rešenja.
Predstavnik podnosioca izborne liste postaje član Komisije u proširenom sastavu najkasnije 24 časa od donošenja rešenja.

Član 10.

Sastav Komisije objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

III. NADLEŽNOST KOMISIJE

Član 11.

Komisija u okviru nadležnosti utvrđene Zakonom o izboru narodnih poslanika (u daljem tekstu: Zakon):
1) stara se o zakonitom sprovođenju izbora,
2) organizuje tehničke pripreme za izbore,
3) prati primenu i daje objašnjenja u vezi sa primenom ovog zakona,
4) utvrđuje jedinstvene standarde za izborni materijal,
5) propisuje obrasce i pravila za sprovođenje izbornih radnji propisanih ovim zakonom,
6) propisuje vrstu spreja za sprovođenje glasanja,
7) određuje i oglašava broj i adresu biračkih mesta,
8) obrazuje biračke odbore i imenuje predsednika i članove biračkih odbora,
9) utvrđuje broj glasačkih listića za biračka mesta, overava ih i zajedno sa overenim izvodom iz biračkog spiska, zapisnički, predaje biračkim odborima,
10) određuje izborne akte koji joj se dostavljaju,
11) utvrđuje da li je izborna lista sastavljena i podneta u skladu sa zakonom i proglašava izborne liste,
12) donosi rešenje o proglašenju zbirne izborne liste,
13) određuje način čuvanja i rukovanja izbornim materijalom,
14) utvrđuje i objavljuje rezultate izbora,
15) utvrđuje broj mandata koji pripadaju svakoj izbornoj listi,
16) podnosi izveštaj Narodnoj skupštini Republike Srbije o sprovedenim izborima,
17) dostavlja podatke organima nadležnim za prikupljanje i obradu statističkih podataka,
18) rešava o prigovorima koji su joj upućeni,
19) daje, po potrebi, mišljenja i obaveštenja u vezi sa primenom zakona i drugih propisa o izboru narodnih poslanika,
20) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

IV. NAČIN RADA

Član 12.

Komisija radi u stalnom i proširenom sastavu.
Komisija radi u proširenom sastavu od dana utvrđivanja tog sastava do završetka izbora.

Član 13.

Komisija je samostalna u svom radu i radi na osnovu zakona i propisa donetih na osnovu zakona.
Rad Komisije je javan.

Član 14.

Komisija radi u sednicama.
Sednicu Komisije saziva predsednik Komisije, na svoju inicijativu ili kad to predloži trećina članova Komisije.
U radu Komisije učestvuju zamenici: predsednika, sekretara i članova Komisije.
Lica iz prethodnog stava imaju ista prava i odgovornosti kao i članovi koje zamenjuju.

Član 15.

Poziv za sednicu Komisije, sa predlogom dnevnog reda, upućuje se članovima Komisije, po pravilu u pisanom obliku, najdocnije dva dana pre dana određenog za održavanje sednice, a po potrebi, sednice sa sazivaju telefonom ili na drugi odgovarajući način.

Član 16.

Komisija radi i punovažno odlučuje, ako na sednici prisustvuje većina njenih članova, odnosno njihovih zamenika.
Komisija odlučuje većinom glasova članova u stalnom, odnosno proširenom sastavu.

Član 17.

Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svog delokruga, izrade predloga akata, izveštaja i drugih dokumenata, kao i obavljanje pojedinih izbornih radnji, Komisija može formirati radnu grupu iz reda svojih članova i iz reda stručnih radnika.
Komisija može, po potrebi, zadužiti pojedine svoje članove da prouče pitanja koja se javljaju u sprovođenju izbornog postupka u pojedinim delovima Izborne jedinice, u neposrednoj saradnji sa članovima izbornih organa i drugim učesnicima u postupku, kao i uvidom u odgovarajuće dokumente, te da upoznaju Komisiju sa utvrđenim stanjem i predlože joj odgovarajuća rešenja.

Član 18.

Komisija obezbeđuje javnost rada, prisustvom akreditovanih novinara i izdavanjem saopštenja.
Saopštenje za javnost, po odobrenju Komisije, daje Odsek za informisanje u Službi Narodne skupštine Republike Srbije.
Konferenciju za štampu, po odobrenju Komisije, može održati predsednik ili član Komisije.

V. POSTUPANJA PO PRIGOVORIMA

Član 19.

U ostvarivanju svojih zadataka Komisija, saglasno zakonu, sarađuje sa organima i organizacijama u Republici.

Član 20.

O prigovorima koji su upućeni Komisiji, sekretar, odnosno zamenik sekretara, pripremiće za potrebe Komisije, najdocnije u roku od 24 časa, stručno mišljenje o načinu rešavanja prigovora.
Stručno mišljenje iz prethodnog stava obuhvata sadržinu prigovora, činjenično stanje, izlaganje zakonskih odredbi na osnovu kojih se prigovor rešava i predlog kako ga treba rešiti.
Rešenje o prigovoru Komisija donosi u roku od 48 časova od časa prijema prigovora.

Član 21.

Kad je protiv rešenja Komisije kojim je prigovor odbačen ili odbijen podneta žalba, Komisija dostavlja žalbu, zajedno sa osporenim rešenjem i svim potrebnim spisima Vrhovnom sudu Srbije, u roku od 24 časa od časa prijema žalbe.

Član 22.

U postupku po prigovorima, u pitanjima koja nisu izričito uređena Zakonom o izboru narodnih poslanika, Komisija shodno primenjuje odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

VI. OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA RAD KOMISIJE

Član 23.

Sredstva za rad Komisije obezbeđuju se u budžetu Republike.

Član 24.

Članovi Komisije i njihovi zamenici imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji.
Za isplatu sredstava predviđenih za rad Komisije naredbodavci su predsednik i sekretar Komisije.

Član 25.

Služba Narodne skupštine obezbeđuje i pruža neophodnu stručnu i tehničku pomoć pri obavljanju zadataka Komisije, u skladu sa zakonom i Odlukom o organizaciji i radu te službe.

VII. DOKUMENTACIJA O RADU KOMISIJE

Član 26.

Na sednici Komisije vode se stenografske beleške i zapisnik o radu Komisije.
Zapisnik obuhvata glavne podatke o radu na sednici, naročito o predlozima o kojima se raspravljalo, sa imenima učesnika u raspravi i o zaključcima koji su na sednici prihvaćeni.
O vođenju i čuvanju zapisnika stara se sekretar Komisije.
Zapisnik potpisuju predsednik i sekretar Komisije.
Pre usvajanja zapisnika u Komisiji, zapisnik se može koristiti po odobrenju predsednika Komisije.

Član 27.

Komisija obezbeđuje čuvanje izbornih akata i izveštaja o rezultatima izbora sa izbornim materijalima i rukovanje tim materijalima, saglasno zakonu.

Član 28.

U Komisiji se vodi delovodni protokol, sređuje i čuva dokumentacija (arhivska građa Komisije), sa kojom se postupa u skladu sa propisima.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Pitanja koja se odnose na rad Komisije, a koja nisu uređena ovim poslovnikom, mogu se urediti odlukom ili zaključkom Komisije, u skladu sa odredbama ovog poslovnika.

Član 30.

Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik Republičke izborne komisije ("Službeni glasnik RS", broj 41/00).

Član 31.

Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 0

Pogledaj komentare

0 Komentari

Možda vas zanima

Svet

"Napustite Rusiju"

Evropska centralna banka (ECB) saopštila je da će uskoro zatražiti od banke Rajfajzen internešnel AG da ubrza proces smanjenja poslovanja u Rusiji.

8:02

20.4.2024.

1 d

Podeli: