Gradi se pruga Zemun polje - Nacionalni stadion: Evo šta obuhvata treća faza EXPO27

Vlada Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona - treća faza, kojom je predviđena i gradnja pruge na deonici Zemunsko polje - Nacionalni stadion, objavio je Službeni glasnik.

Izvor: Tanjug

Četvrtak, 22.02.2024.

13:12

Gradi se pruga Zemun polje - Nacionalni stadion: Evo šta obuhvata treća faza EXPO27
Foto: srbija2027.gov.rs

Železnička pruga obuhvaćena ovim planom deo je planskog dokumenta Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade železničke pruge od Zemunskog polja do Reke Save, a prva etapa predviđa deonicu do Nacionalnog stadiona.

Navedena pruga planirana je kao dvokolosečna i namenjena je isključivo za putnički saobraćaj.

Železnički saobraćaj će biti ključna komponenta za opslugu planiranih sadržaja, pa je iz tog razloga Prostornim planom područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona i Planom generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade, planirana je izgradnja pruge Zemun - Aerodrom Nikola Tesla i Aerodrom Nikola Tesla - Nacionalni stadion.

Ova pruga prolazi severo-zapadno od predmetnog područja i u zoni Nacionalnog stadiona planirana je železnička stanica.

Kada je reč o internim saobraćajnicama u kompleksima na području Ekspa, planirane su dvosmerne saobraćajnice sa kolovozom minimalne širine 6,0 metara, jednosmerne saobraćajnice sa kolovozom minimalne širine 3,5 metra i trotoar (jednostrano ili obostrano) minimalne širine 1,5 metar.

Jednosmerna saobraćajnica mora biti priključena na saobraćajnice sa oba kraja.

Dvosmerna saobraćajnica bez priključka na drugu saobraćajnicu, mora imati pripadajuću okretnicu, a ukoliko je njena maksimalna dužina do 25,0 metara okretnica nije potrebna.

Za potrebe povezivanja železnike stanice Nacionalni stadion i samog kompleksa stadiona planirana je denivelisana pešačka veza minimalne širine osam metara (pothodnik), ispod saobraćajnice Nova 1.

Od pozicije železničke stanice do stajališta JGTP-a u Ulici Nova 4 obezbeđeni su trotoari širine tri metra.

Duž ulica koje tangiraju parcele nacionalnog stadiona, komercijalnog i sajamskog izložbenog sadržaja, pored planiranih trotoara minimalne širine dva metra, potrebno je planirati dodatne pešačke koridore u okviru parcela navedenih namena.

Pešačke staze i prelaze projektovati u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

Kako je navedneo, opsluživanje planiranih sadržaja ne može se bazirati na jednom vidu prevoza, zbog čega je planirano je uvođenje železničkog, autobuskog i rečnog vida javnog transporta putnika.

Pored železničkog, planira se uvođenje i autobuskog podsistema javnog gradskog transporta putnika. Međutim, autobuski podsistem sam, bez ostalih vidova prevoza, ne bi mogao opslužiti ovakvu namenu.

Prema planskim postavkama i smernicama razvoja sistema JGTP-a, Sekretarijata za javni prevoz, predviđeno je vođenje autobuskih linija saobraćajnicama Nova 1, Nova 2, Nova 3, Nova 4, Nova 7, Nova 8, kao i Državnim putem IA reda A1.

Ukoliko je potrebno, u funkciji organizacije sajamskih manifestacija, moguće je vođenje trasa linija javnog linijskog prevoza i internim saobraćajnicama u okviru sajamskog kompleksa.

U okviru kompleksa Nacionalnog stadiona, komercijalnog i sajamskog kompleksa biće planiran i adekvatan broj taksi stajališta;

Kako je navedeno, planiran je i ponton za javni prevoz. Plutajući objekat - Gradski ponton za prevoz putnika može se postaviti u akvatoriji u zoni definisanoj granicom Prostornog plana NFS – III faza.

Zone za postavljanje Gradskog pontona za prevoz putnika na reci Savi iznosi maksimalno 30 metara od ureza vode na obali pri niskom plovidbenom nivou.

Dubine u akvatoriji na mestu postavljanja Gradskog pontona za prevoz putnika treba da budu obezbeđene na nivou dubina u plovnom putu i iznose 3,5 metara ispod niskog plovidbenog nivoa.

Predviđena je izgradnja dovoljnog broja parking mesta za sportski centar, trgovinu, poslovanje, šoping molove, hipermarkete, stambene jedinice, kombinovanu dečju ustanovu i hotel.

Planirani kompleks EXPO 2027. obuhvata prostorno-funkcionalne celine: izložbeni prostor, prateći smeštajni kapaciteti/stambeni kompleks, kao i prateće komercijalne sadržaje.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona, baziranom na daljem planskom razvoju područja, započetim prethodnim fazama, kako na nivou matičnih kompleksa, saobraćajne i tehničke infrastrukture, tako i na nivou pratećih sadržaja i njihovoj funkciji nakon završetka manifestacije Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.

Za planirane namene površina koje se sprovode direktno (neposredno), Prostorni plan predstavlja osnov za izdavanje informacije o lokaciji, lokacijskih uslova, kao i za izradu projekta preparcelacije i parcelacije i urbanističkog projekta i osnov za formiranje građevinskih parcela javnih namena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Prostornim planom se daje mogućnost faznog sprovođenja.

Površine planirane za izgradnju saobraćajnica i komunalne infrastrukture mogu se dalje parcelisati projektom parcelacije ili preparcelacije i formirati više građevinskih parcela u okviru definisane regulacije javne saobraćajne površine tako da svaka građevinska parcela predstavlja deo funkcionalne celine u sklopu Prostornim planom definisane namene i regulacije.

Uređenje, građenje, korišćenje i zaštita područja posebne namene sprovodiće se saglasno rešenjima iz Prostornog plana.

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 8

Pogledaj komentare

8 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: