Društvo 3

18.06.2024.

15:39

Menja se lice ovog dela Beograda: Četiri nova mosta, nadvožnjak i podvožnjak; Neophodna i rušenja

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnja pruge Zemunsko polje-Nacionalni stadion.

Izvor: eKapija/I.Ž.

Menja se lice ovog dela Beograda: Četiri nova mosta, nadvožnjak i podvožnjak; Neophodna i rušenja
Gorodenkoff/Shutterstock

Podeli:

Radi se o projektu izgradnja pruge Zemunsko polje-Aerodrom Nikola Tesla-Nacionalni stadion-reka Sava, faza 1, deonica Zemunsko polje-Nacionalni stadion u Zemunskom polju, piše eKapija.

Cilj izgradnje dvokolosečne pruge za putnički saobraćaj je, kako se u dokumentu navodi, povezivanje Beograda i magistralne pruge za velike brzine (BGD-Stara Pazova-Novi Sad-Subotica-državna granica) u stanici Zemunsko polje, sa Aerodromom Nikola Tesla, Nacionalnim stadionom u Surčinu i centrom Obrenovca uz izgradnju infrastrukturnih kapaciteta u cilju povećanja kvaliteta i konkurentnosti železničkog saobraćaja.

Pruga je planirana kao dvokolosečna, elektrificirana i opremljena savremenim SS i TT uređajima.

Realizacija projekta bi se izvela fazno, gde bi u prvoj fazi izgradnje bila obuhvaćena deonica od stanice Zemunsko polje do Nacionalnog stadiona, dok bi druga faza obuhvatala izgradnju pruge od Nacionalnog stadiona do Obrenovca.

"Zbog kompleksnosti izgradnje kao i rokova za izgradnju, radovi na izgradnji deonice od Zemunskog polja do Nacionalnog stadiona će se izvoditi fazno", navodi se.

Trasa pruge i stanice

Projektni elementi donjeg i gornjeg stroja usvojeni su za brzinu do 120 kilometara na čas. Na trasi su planirana četiri mosta, jedan nadvožnjak i jedan podvožnjak.

Predloženim rešenjem je predviđeno da se trasa pruge, posebnim kolosecima za svaki smer direktno poveže sa stanicom Zemunsko Polje. Za vozove u smeru ka Stadionu, predviđen je desni kolosek koji počinje na kraju skretnice 12. Levi kolosek pruge se novoprojektovanom skretnicom odvaja sa koloseka br.1 stanice Zemunsko polje.

Za prelazak koloseka preko magistralne pruge km 0+863.00, projektovana je mostovska konstrukcija koja prelazi magistralnu prugu i Kurirsku ulicu, čime se izbegava formiranje putnog prelaza u nivou i omogućava maksimalni kapacitet pruge. Stubovi mostovske konstrukcije su pozicionirani tako da ne ometaju dodavanje koloseka, kojim je u perspektivi planirano da se stanica Beograd Centar poveže četvorokolosečnom prugom sa stanicom Batajnica.

Raspisan tender: Uskoro izgradnja Akvatik centra po FINA standardima

Neophodno je rušenje napuštenih industrijskih objekata preko kojih prelazi desni kolosek na stacionaži km 0+550.00.

Na km 1+220.00 trasa pruge prolazi pored transformatorske stanice TS 110/35 kV "Beograd 9", nakog čega je projektovana krivina kroz koju su koloseci dovedeni u paralelni položaj na razmaku 4,5 metara. Da bi se što manje devastirale obradive površine, trasa dugačkim pravcem vodi ka planom predviđenom naselju Singidunum, gde krivinom R=950 metara skreće ka Autoputu.

Na km 6+264.00 pruga se ukršta sa planiranim lokalnim putem br.14 koji naselje Singidunum povezuje sa petljom "Aerodrom". Objekat ukrštanja pruge sa planiranim lokalnim putem br. 14 je mostovska konstrukcija. Preko autoputa E-70 (km 7+640.00), pruga prelazi mostovskom konstrukcijom dužine 435 metara, kojim se osim autoputa preskače i planirana Ulica Nova 5 (km 7+880.00), koja je predviđena PDR-om Aerodroma Nikola Tesla. Položaj i visina mosta je određen tako da nijednim svojim elementom ne ugrožava poletno-sletnu ravan piste aerodroma.

Nadalje trasa pruge krivinom radijusa R=700m skreće ka pravcu koji je paralelan Putu za aerodrom. Na tom pravcu se na km 11+030.00 nalazi stajalište Aerodrom, odakle se putnici "shuttle" autobusom mogu prevesti do zgrade terminala. Na km 11+470.00 pruga prolazi pored TS 35/10 kV "Aerodrom", a na km 11+511.80 preseca pristupni put trafou, gde se formira službeni putni prelaz.

Za prolazak pruge ka Nacionalnom stadionu, neophodno je da pruga ne ugrozi gradnju druge PSS aerodroma, pa je za koridor odabran najmanje izgrađen potez koji preseca ulice Sremskih partizana, Vojvođansku ulicu i Ulicu Cara Dušana. Spuštanjem pruge u usek omogućeno je da Vojvođanska ulica nadvožnjakom pređe preko projektovane pruge. Ulice Sremskih partizana, Cara Dušana se ukidaju na delu ukrštanja sa prugom, a saobraćaj preusmerava na mrežu postojećih ulica. Na km 14+000.00 projektovano je stajalište.

Između Ulice Sremskih partizana i Vojvođanske, neophodno je rušenje nekoliko objekata, kao i objekata koji se nalaze na trasi pruge posle Ulice Cara Dušana, gde pruga iz useka prelazi na vijadukt. Konfiguracija terena između ulice Cara Dušana i Surčinskog polja, prouzrokovala je potrebu za izgradnjom vijadukta. Vijadukt je dužine 1.1 kilometara i projektovan je u krivini radijusa R=780m i prelaznicama L=155m, a prelazi preko Vinogradske ulice (km 14+067.00), kanala Galovica sa sistemom melioracionih kanala i preko magistralnog puta Surčin – Novi Beograd.

Trasa se krivinom radijusa R=2000m i prelaznicama L=50m uvodi u stanični pravac, koji je definisan na osnovu potrebne dužine staničnih koloseka i najpovoljnijeg mesta ukrštanja sa Ulicom Nova 4. Stanica Nacionalni stadion ima 4 koloseka i završna je stanica pruge u ovoj fazi. U stanici je projektovan pešački pothodnik, putem koga se pešaci denivelisano vode na perone. Stanici se pristupa sa Ulice Nova 1 koja je obuhvaćena projektom saobraćajnica u okviru projekta Nacionalnog stadiona.

Obrađivač zahteva je firma VS Infra Design doo iz Beograda.

Raspisan tender i za stručni nadzor na ovom projektu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, osim podnetog zahteva za zelenu dozvolu, raspisalo je i javnu nabavku za usluge nadzornog organa – stručni nadzor (inženjer) na projektu izgradnja železničke pruge Zemun Polje – Nacionalni stadion.

Osnovni cilj usluge stručnog nadzora (FIDIK inženjera) je da deluje u ime investitora/naručioca za potrebe sprovođenja Ugovornog sporazuma "Izgradnja železničke pruge za putnički saobraćaj od Zemun Polja do Nacionalnog fudbalskog stadiona u Beogradu LOT 1 i LOT 2".

"Ovaj cilj bi trebalo ostvariti primarno kroz kontrolu izrade Projekta za izvođenje i obavljanje stručnog nadzora na radovima na projektovanju i izgradnji dvokolosečne železničke pruge od Zemun Polja do Nacionalnog stadiona, kao i efikasno upravljanje ugovorom, monitoring i umanjenje uticaja na životnu sredinu tokom izvođenja radova, i provera i monitoring primenjenih mera bezbednosti saobraćaja u svim fazama ugovora za izvođenje radova", navodi se u dokumentaciji.

Ukoliko je tokom izvođenja radova neophodno da se saobraćaj preusmeri radi podizanja nivoa bezbednosti učesnika u saobraćaju i radnika na gradilištu ili usled tehnoloških ograničenja koja proističu iz datih projektnih rešenja, uključujući i ometanje redovnog režima saobraćaja na putevima ili pristupnim saobraćajnicama koji se ukrštaju sa trasom pruge u izgradnji, izvođač i stručni nadzor su obavezani da sprovedu propisanu proceduru. Ona podrazumeva da izvođač i stručni nadzor pisanim putem obaveste investitora/naručioca o nameri da pokrene postupak pribavljanja dozvola i saglasnosti kod nadležnih organa.

"Obaveštenje mora da sadrži detaljno obrazloženje uz opis predloga i skicu nameravanog preusmerenja saobraćaja. Tek nakon pribavljanja saglasnosti stručnog nadzora i investitora/naručioca, izvođač može da započne sa realizacijom narednog koraka. Stručni nadzor pomaže i pribavljanje i proverava i odobrava da li je izvođač pribavio sve potrebne uslove, planove, projekte, dozvole i saglasnosti od nadležnih državnih organa, kada i ako su potrebne i navedeno dostavlja investitoru/naručiocu. Stručni nadzor pregleda i odobrava plan upravljanja saobraćajem, kao i projektno rešenje za vreme preusmerenja, a nakon prestanka potrebe za preusmerenjem, izvođač te delove saobraćajnica dovodi u stanje u kom su bili pre preusmeravanja saobraćaja", ukazano je u dokumentaciji.

Stručni nadzor će, poručuje dokumentacija, imati pravo i da od izvođača radova zahteva da sa gradilišta ukloni osobe koje se kao radnici nemarno odnose prema obavezama iz Ugovora o građenju. Osim toga, stručni nadzor če biti i u obavezi da, ukoliko u toku izvođenja radova utvrdi da se ugovoreni radovi ne izvode u skladu sa odobrenom dinamikom, o tome obavesti naručioca kao i da predloži da izvođač radova kašnjenje u dinamici izvršenja nadoknadi pojačanjem kapaciteta, uz prethodnu izradu novog dinamičkog plana.

Vrednost ove javne nabavke je 900 miliona dinara bez PDV-a.

Kako se može videti u pozivu zainteresovanim ponuđačima predviđeno je da ugovor traje do 31. decembra 2027. godine.

Rok za podnošenje ponuda je 17. jul.

Pročitajte još:

Novi tender za EXPO 2027: Traže se idejna rešenja za dva tematska paviljona

Mali o planovima za Expo: Izgradićemo najmanje šest muzeja FOTO

Podeli:

3 Komentari

Možda vas zanima

Hronika

Eksplozije kod Kragujevca

Tim za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava u kamenolomu Straževica kod Kragujevca uništio je još jedno neeksplodirano ubojito sredstvo, minobacačku minu 45 mm.

14:36

18.7.2024.

1 d

Podeli: