Autorsko pravo na digitalnom tržištu i nove direktive EU

Ako je nešto široko dostupno na internetu, ne znači i da je svima na raspolaganju, i to besplatno...

Mario Fraculj Kamilo AntolovićIzvor: media-marketing.com
Podeli
Thinkstock / Ilustracija
Thinkstock / Ilustracija

Jedno od najstarijih prava, uređeno već gotovo 100 godina, je pravo intelektualne svojine.

Naravno, novo vreme i nove paradigme donose nove i brojne izazove uređivanju intelektualne svojine, uključujući i autorska i srodna prava. Ovo postaje poseban izazov na digitalnom tržištu gde je zaštita autorskih prava, pa i zloupotreba, olakšana i sve učestalija.

Učestala je zabluda da ukoliko je nešto na internetu i lako dostupno (npr. neka zgodna fotografija za sopstveni profil), to znači da je svima na raspolaganju i to besplatno.

To je slično mišljenju da kao da prilikom ulaska u prodavnicu sve što se u njoj nalazi, ili barem neki proizvodi, postaju naši. Zbog same prirode interneta, svako ko svoj rad (ako iz bilo kog razloga to uključuje i sopstveno autorsko delo) izlaže na internet mora da računa sa tim da će njegov rad biti preuzet čak i ako krajnji korisnik toga nije svestan. Ipak, treba praviti veliku razliku između ove nužnosti i namerne krađe materijala, posebno intelektualne građe, što uključuje i autorsko delo. Većina sajtova je na vidljivom mestu istakla stepen zaštite materijala koji se na njoj nalazi. Naravno, ukoliko takvo obaveštenje i nije vidljivo, to ne znači da zaštita ne postoji i da se materijal može koristiti bez ograničenja. Sama radnja tj. činjenica da deljenjem ili korišćenjem sadržaja koji nije vaš ne zarađujete, neće vas osloboditi povrede tuđih prava ukoliko vlasnik istog odluči da vas sankcioniše. Korišćenjem tuđeg dela (autorskog rada) možda niste zaradili, ali treba biti svestan da se ta zarada uskraćuje osobi kojoj bi možda pripadala kao autoru, piše Media marketing.

Uvažavajući narasle potrebe za uređivanjem prava na internetu (digitalnom tržištu) Evropski parlament i Savet doneli su brojne propise i Direktive (2016/0280) o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Thinkstock / Ilustracija
Thinkstock / Ilustracija

Razvojem digitalnih tehnologija ubrzano je stvaranje novih poslovnih modela i ponašanja kao i jačanje interneta kao tržišta za stvaranje i distribuciju sadržaja (proizvoda intelektualne prirode) koji su zaštićeni autorskim pravima. Direktivama EU koje su donete u području autorskog i srodnih prava želi se obezbediti visok nivo zaštite nosilaca prava i stvara se temelj za iskorišćavanje zaštićenih sadržaja.

Ovde se ne problematizuju mnoge odredbe EU zakonodavstva, ali želimo da upozorimo na izuzetke u korišćenju tuđih autorskih dela koji su definisani u spomenutoj Direktivi.

Direktivom (2016/0280), kao i brojnim drugim aktima, utvrđuju se izuzeci i ograničenja u pogledu autorskih prava u digitalnom okruženju. Kao izuzeci se navode:

1. Rudarenje teksta i podataka (automatizovana analitička tehnika koja za cilj ima prikupljanje i obradu podataka radi utvrđivanja trendova ili uzoraka), koje sprovode istraživačke organizacije bez profitne osnove ili čiji se profit ponovo ulaže u naučno-istraživački rad.

2. Korišćenje dela u nastavi (samo u prostorijama obrazovne organizacije) dopušteno je uz uslov da se koristi isključivo u nastavi u svrhu davanja primera i ako se:

  • Koristi u prostorima obrazovne organizacije,
  • Ako je delo zaštićeno i dostupno samo učesnicima obrazovnog programa,
  • Obavezno označi izvor dela (ako je to moguće).

3. Potrebe institucija kulture (knjižare, muzeji, arhivi, itd.) kojima se dopušta da umnožavaju dela ili druge sadržaje koji su trajni deo njihovih zbirki, ali isključivo u svrhu očuvanja takvih dela.

strana 1 od 10 idi na stranu