Kultura

Utorak, 04.09.2012.

10:15

Izložba FOTODOKUMENTI 02 u Beogradu

Izložba FOTODOKUMENTI 02 svečano će biti otvorena od petka i subote (7. i 8. septembar) na više lokacija u Beogradu. Kustosi izložbe su Miroslav Karić, Slađana Petrović Varagic i Una Popović.

Izvor: B92

Default images

Pokrenut tokom 2010. godine projekаt „Fotodokumenti“ je osmišljen kao inicijаtivа kojа imа zа cilj afirmaciju različitih pristupa u okviru savremene fotografske prakse i (re)animaciju interesovanja stručne javnosti za ovaj medij umetničkog izražavanja.

Na prvoj izložbi „Fotodokumeti 2010“ održanoj nа nekoliko lokаcijа u Požegi (Grаdskа gаlerijа Požegа, Muzej železnice Srbije – odeljenje uzаnih prugа Požegа, Trg Slobode, izlozi dve foto rаdnje) kustosi izložbe Miroslаv Kаrić i Slаđаnа Petrović Vаrаgić izabrali su radove petoro umetnika: Mihаila Vаsiljevića, Dušice Drаžić, Gorаna Micevskog, Ivаna Petrovića i Kаtаrine Rаdović. Konciprana kao jedan uvid u tekuća zbivanja na fotografskoj sceni, izložba je bila fokusirana na predstavljanje najrecentnije umetničke produkcije pomenutih autora, njihovih promišljanja prirode i potencijala fotografskog medija, kao i razmatranja njegovog aktuelnog tretmana u kontekstu аktivnog profesionаlnog prаćenjа dostignuća nа tom polju.

Izložbа održаnа tokom 2010. godine ukazala je na mogućnost dugoročnijeg projektа, i kao sledeći korak u tom smeru usledio je stručni skup „Fotodokumenti 2011“, organizovan takođe u Požegi krajem prošle godine. Uz učešće stručne jаvnosti iz Mаkedonije (Mаkedonski centаr zа fotogrаfiju, Skoplje), Slovenije (Photon galerija, Ljubljаnа), Srbije (Gаlerijа Artget – Kulturni centar Beograda, Novа аkаdemijа umetnosti, Centаr zа fotogrаfiju Beogrаd, Remont Beograd, Muzej savremene umetnosti Beograd, NFC Filmart, Kulturni centar Požega), dvodnevni skup je prevenstveno za cilj imao uspostаvljаnje regionalne saradnje, kao i dalje problemsko bavljenje različitim aspektima fotografije.

U finalnoj realizaciji je i zbornik sa tekstovima učesnika skupa koji su obradili neke od aktuelnih tema i pitanja: fotografska slika u eri dominacije digitalne tehnologije; modeli fotografskog obrazovanja i programi stručne edukacije; aktivnosti na polju prezentovanja i promovisanja fotografije u specijalizovanim centrima i izlagačkim prostorima; lokalni kontekst i identitet u savremenoj fotografiji; zaštita, digitalizacija i arhiviranje fotografskog nasleđa kao značajne kulturne i civilizacijske tekovine. Zbornik će biti promovisan tokom izložbe „Fotodokumenti 02“, kao novoj fazi projekta i daljoj razradi ideje o formiranju platforme za aktivno i kontinuirano sagledavanje, analiziranje, afirmisanje, valorizovanje i prezentovanje dostignuća na polju savremene fotografije.

Istorija fotografije je istorija permanentne debate o različitim aspektima fotografskog medija, njegove prirode, statusa, upotrebe, tumačenja u širem društvenom kontekstu i na polju vizuelnih umetnosti. Ubrzan tehnološki razvoj i brojne inovacije koje fotografija neminovno prati, samo su intezivirali diskusije i promišljanja njene trenutne pozicije, značaja i uloge, najčešće potcrtane pitanjem: da li je fotografija prevaziđena ili mrtva?
Belgrade Raw, Andrej Filev
I dok se razmišljanja na temu „smrti“ fotografije najpre svode na problematiku učinka tranzicije sa analogne na digitalnu tehnologiju, te oštre konkurencije koju nameće proliferacija najrazličitijih video sadržaja, neretka su i mišljenja da fotografija nikad nije bila aktulenija i relevantnija i da svi izazovi pred kojima se našla zapravo markiraju njen novi početak. Fotografija danas zapravo beleži pun prodor u sve sfere društvenog života, unoseći radikalnu promenu u pogledu razumevanja savremene vizulene kulture.

Granice fotografskog medija se konstantno testiraju, a neka od najtemeljnijih istraživanja njegovih potencijala dolaze iz sveta umetnosti. Od šezdestih godina kada je sve prisutnija kao umetnička forma fotografija prelazi put kontinuranog preispitivanja u teoriji i praksi. Poslednje dve decenije fotografija je u krajnje dinamičnom periodu svoje istorije koji najbolje ilustruju velike muzejske izložbe i projekti posvećeni ovom mediju, nova čitanja opusa ključnih autora XX veka, kao i ultimativni proboj fotografije na umetničko tržište gde pojedina dela dostižu milionske iznose. Sve to slede brojna umetnička delovanja, diverzitet pristupa, praksi i daljih traganja u primeni fotografskih resursa.

Ono što bi se moglo izdvojiti kao posebna odlika recentnih globalnih dešavanja i pojava na savremenoj fotografskoj sceni jeste intezivnije korišćenje i promišljanje medija i konvencija dokumentarne fotografije kroz koje umetnici na najneposredniji način analiziraju i komentarišu sve aspekte složenih procesa na socio-političkom i ekonomskom planu, sa kojima je fotografija, pre svega, uvek i neizbežno bila u bliskoj relaciji.

Izložba “Fotodokumenti 02” predstavlja jedan mogući uvid u zbivanja na ovdašnjoj, inače vibrantnoj fotografskoj sceni, njene aktere, njihovu produkciju i odgovore na neka aktuelna kretanja u domenu savremene fotografije. Raznovrsnost prezentovanih pristupa i poetika, okvir je za prepoznavanje šireg poimanja fotografije danas i vitalnosti koju poseduje. Otkrivanje njenih brojnih mogućnosti u radovima izabranih autora polazište je za ono što bismo u najkraćem mogli opisati i definisati kao kompleksna vizuelna sociološka i antropološka istraživanja.
Foto: Katarina Radoviæ
Dokumentarnost u njihovom slučaju ostaje još jedno polje u kojem se vrlo otvoreno problematizuju i preispituju i sam medij dokumentarne fotografije i moć fotografske slike, njene implikacije, značaj i uticaj u predominantno vizuelnom okruženju. U celini izložba predstavlja refleksiju perzistentnih nastojanja umetnika u iznalaženju novih iskaza o fotografiji, njenoj funkciji kao dokumenta ali i kao procesa kroz koji se saznaju, otkrivaju i promišljaju sve manifestacije sveta i svakodnevnog života. Predavanja, panel diskusije, razgovori sa umetnicima, prezentacije muzejskih fotografskih arhiva i aktivnosti centara za fotografiju, planirani za ovu priliku nastavak su šireg razmatranja problematike fotografskog medija i podsticaj struci za dalje bavljenje fotografijom i njenim relacijama sa različitim kontekstima u kojima nastaje, u kojima se primenjuje i interpretira.

Partneri projekta FOTODOKUMENTI 02: KC Požega/Filmart, Remont – nezavisna umetnička asocijacija, Mikro Art/Ulična galerija, Centar za fotografiju

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 0

Pogledaj komentare

0 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: