Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti kandidata za posao

RADIO DIFUZNO PREDUZECE B92 AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD – ZEMUN, sa sedištem u Beogradu, Ikarbus 3 Nova 19, 11000 Beograd, MB 07528604, PIB 100049242, koje zastupa Jelena Agatunović izvršni direktor, (u daljem tekstu: B92 i/ili Poslodavac), a koja ima svojstvo Rukovaoca u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL), odnosno kao lice koje organizuje i odgovorno je za obradu podataka o ličnosti, ovim putem obaveštava lica čiji se podaci obrađuju o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti u skladu sa važećom regulativom, a u cilju zasnivanja radnog odnosa ili drugog vida angažovanja (u daljem tekstu: kandidati za posao).

1. Kategorije podataka o ličnosti kandidata za posao koje B92 obrađuje

U cilju eventualnog radnog angažovanja, B92 direktno od lica na koje se podaci odnose, prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

(u daljem tekstu zajednički označeni kao: Podaci o ličnosti).

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

2. Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Pravni osnov obrade je:

B92 prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti isključivo uz postojanje Vašeg informisanog pristanka, koji podrazumeva da prijavmom na konkurs, slanjem CV dajete izričit, nedvosmislen i dobrovoljan pristanak za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade.

Pristanak možete u svakom trenutku povući, što povlači za sobom prestanak dalje obrade. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

3. Svrha i radnje obrade podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju u sledeće svrhe:

Rukovalac u odnosu na Podatke o ličnosti, vrši sledeće radnje obrade:

Podaci o ličnosti se u druge svrhe neće koristiti.

4. Prava lica čiji se podaci obrađuju

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Lice čiji se podaci obrađuju ima i sledeća prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o lučnosti:

5. Korisnici /primaoci podataka o ličnosti/obrađivači

B92 podatke o ličnosti kandidata za posao ne dostavlja trećim licima (obrađivačima ili primaocima podataka).

Obrađivač u smislu člana 4 stav 1 tačka 9) ZZPL je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

6. Mere zaštite podataka ličnosti

B92 sprovodi sve neophodne aspekte zaštite podataka (organizacione, tehničke i kadrovske), uključujući tu, ali se ne ograničavajući na:

7. Iznošenje podataka o ličnosti

B92 podatke o ličnosti kandidata ne iznosi iz zemlje.

8. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti kandidata za posao koji su izabrani i koji budu angažovani od strane B92 se obrađuju na osnovu člana 12 stav 1 tačka 2) i član 12 stav 1 tačka 3) ZZPL o čemu se ta lica posebno obaveštavaju i čuvaju se trajno u skladu sa obavezama iz zakona koji uređuje evidencije u oblasti rada.

Podaci o ličnosti kandidata za posao (CV) koji nisu izabrani i angažovani od strane B92 se čuvaju u periodu od 6 meseci od okončanja konkursa na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose. U suprotnom, podaci o ličnosti se brišu u roku od 5 radnih dana ukoliko kandidat za posao putem e-maila ili na drugi način, pisanim putem ne da svoj izričit pristanak za čuvanje podataka o ličnosti.

Kandidati za posao imaju sva prava predviđena ovim Obaveštenjem i ZZPL, što znači da imaju i pravo na opoziv pristanka, u kom slučaju će B92 prestati sa obradom podataka o ličnosti.