Izabrana direktorka Agencije

Beograd -- Odbor Agencije za borbu protiv korupcije izabrao je za direktorku Agencije Zoranu Marković, a za zamenika direktora Vladimira Jankovića.

Izvor: Beta
Podeli

Njih dvoje su izabrani na današnjoj sednici Odbora, na javnom konkursu, a mandat im je pet godina, izjavio je predsednik Odbora Agencije Čedomir Čupić. Na konferenciji za novinare, Čupić je kazao da je izbor direktora i zamenika dobar početak za rad Agencije koja treba da počne da radi 1. januara 2010. godine.

"Nadamo se da smo izabrali ljude sa iskustvom i sa moralnim dignitetom, koji će dobro obavljati svoj posao, i omogućiti da se Agencija bori protiv korupcije u skladu sa zakonom", rekao je Čupić.

Prema njegovim rečima, izabrani kandidati su pokazali široko poznavanje prava, posebno u oblasti borbe protiv korupcije.

Dodao je da se Odbor odlučio za ta dva kandidata zato što su pokazali najbolju viziju šta se od Agencije očekuje i na koji način treba da se realizuju njene nadležnosti.

Čupić je naveo da je Odbor Agencije nadzorno telo i da će pratiti rad direktora i zamenika direktora.

Zorana Marković ima višegodišnje iskustvo u državnim organima uprave, kao i međunarodnim i domaćim nevladinim organizacijama, a trenutno je zamenik direktora u firmi "Invest vertikala konsultatnt".

Vladimir Janković je radio na različitim funkcijama u javnom penzijskom sistemu od 1984. do novembra 2008. godine.

Na konkurs za izbor direktora Agencije bilo je prijavljeno 27 kandidata, a Odbor je prihvatio 19 prijava koje su bile blagovremene, koje ispunjavaju uslove konkursa i uz koje je priložena potrebna dokumentacija. Na razgovor sa konkursnom komisijom odazvalo se 18 kandidata.

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije propisuje da za direktora može da bude izabrano lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, ima završen pravni fakultet i najmanje devet godina radnog iskustva i nije osuđeno za krivično delo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije direktora.

Direktor ne može da bude član političke stranke i podleže istim obavezama i zabranama koje se po Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije odnose na funkcionere.

Direktor je dužan da u roku od 60 dana od dana izbora donese Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Agencije, kao i podzakonske akte predviđene zakonom.

Direktor predstavlja Agenciju, rukovodi radom, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova Agencije, donosi odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i izriče mere.

Takođe, direktor priprema godišnji izveštaj o radu Agencije, izrađuje predlog budžetskih sredstava za rad Agencije, donosi opšte i pojedinačne akte, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji, sprovodi odluke Odbora Agencije i vrši druge poslove određene zakonom.

Skupština Srbije usvojila je Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije 23. oktobra 2008. godine. Zakon počinje da se primenjuje 1. januara 2010. godine i tada Agencija preuzima od Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vršenje nadležnosti u oblasti rada Agencije.

Politika

strana 1 od 8296 idi na stranu