/ UN 2012 278

Da li smatrate da su branioci i braniteljke ljudskih prava nedovoljno zaštićeni/e i zbog svog aktivizma izloženi/e napadima?

Na pitanje da li smatrate da su branioci i braniteljke ljudskih prava nedovoljno zaštićeni/e i zbog svog aktivizma izloženi/e napadima,

Država je u izveštaju navela sledeće aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje položaja branitelja i braniteljki ljudskih prava: Konferencija o položaju branitelja ljudskih prava u Beogradu u novembru 2011, početak izrade Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije, partnerstvo na projektu Saveta Evrope „Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta u Evropi“, IPA 2011 projekat „Sprovođenje antidiskrimainacionih politika“. Da li smatrate da je država uradila dovoljno?

Izvor:

1. Pitanje

U Beogradu je u novembru 2011. godine održana Konferencija „Prema nacionalnoj politici o braniteljima i braniteljkama ljudskih prava”. Cilj tog skupa bila je analiza položaja braniteljki i branitelja ljudskih prava u Republici Srbiji, kao i unapređenje sprovođenja standarda sadržanih u Deklaraciji UN o braniteljkama i braniteljima ljudskih prava.

Započeta je izrada Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije u Republici Srbiji u skladu sa preporukom Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i organizacija civilnog društva. U rad tematskih grupa posvećenih unapređivanju položaja određenih ranjivih grupa stanovništva su uključene i organizacije civilnog društva koje su izabrane putem javnog poziva na osnovu svojih kapaciteta i iskustva u određenoj oblasti.

Republika Srbija je 2012. godine uz Albaniju, Italiju, Letoniju, Crnu Goru i Poljsku postala država partner na projektu Saveta Evrope ,,Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta u Evropi”. Cilj projekta je podrška državama u sprovođenju Preporuke CM/Rec (2010)5 Komiteta ministara državama članicama o merama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Predviđeno je da se u okviru tog projekta, između ostalog preduzmu i sledeće aktivnosti: podizanje svesti javnosti u vezi sa zabranom diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, medijske kampanje, prevođenje i distribuiranje materijala u vezi sa podizanjem svesti o važnosti tog pitanja, kao i publikacija Saveta Evrope i studija slučajeva Evropskog suda za ljudska prava.

IPA 2011 projekat ,,Sprovođenje antidiskriminacionih politika” treba da omogući osnaživanje različitih mehanizama za efikasno sprovođenje antidiskriminacionog zakonodavstva i obuku predstavnika relevantnih državnih institucija, u cilju unapređenja poštovanja tolerancije, ravnopravnosti i različitosti.

Pošaljite odgovor na državni izveštaj

Komentari 278
Čitajte
Pošalji komentar