Da li je naše društvo spremno da prihvati Rome/Romkinje kao ravnopravne građane/ke? Da li država dovoljno radi na promovisanju njihovih prava?

Podeli

4. Pitanje

U Republici Srbiji je uspostavljen strateški i zakonodavni okvir za unapređenje položaja Roma. Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u RS usvaja se na period od tri godine. Za sporovođenje Strategije uspostavljen je institucionalni okvir: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Savet za unapređenje položaja Roma, Kancelarija za inkluziju Roma i Savet za integraciju Roma koje je osnovala Autonomna pokrajina Vojvodina i Savet za inkluziju Roma koji je osnovao grad Beograd.

Republika Srbija je aktivno učestvovala u evropskim inicijativama: Dekada inkluzije Roma i priprema Deklaracije o Romima koju je usvojio Savet Evrope u oktobru 2010.godine.

Zakonom o matičnim knjigama obezbeđeno je lakše i brže ostvarivanje prava građana uz poštovanje zakonitosti postupaka i pravne sigurnosti kada je u pitanju upis u matične knjige ili izdavanje izvoda iz matičnih knjiga. Pored rešenja pitanja naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih tim zakonom je uređen i postupak obnavljanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga koje se vode za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Zakonom o dopunama Zakona o vanparničnom postupku propisan je postupak za utvrđivanje vremena i mesta rođenja licu koje nije upisano u matičnu knjigu rođenih na način predviđen propisima kojima se uređuje vođenje matičnih knjiga. Pored lica čije se rođenje dokazuje, postupak za utvrđivanje vremena i mesta rođenja može pokrenuti svako lice koje za to ima neposredni pravni interes, kao i organ starateljstva.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji Ministarstvo zdravlja je u 2011. godini realizovalo u dva pravca: odobravanjem projekata koje su zajedno sprovodili domovi zdravlja, zavodi za javno zdravlje i romska udruženja i angažovanjem zdravstvenih medijatorki. Zakonskim rešenjima pojednostavljen je postupak izdavanja zdravstvene legitimacije licima romske nacionalnosti, koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji, i kojima se ova isprava izdaje na osnovu lične izjave lica i prijave boravka, odnosno lične izjave o mestu privremenog boravka. Na ovaj način lica koja nemaju neki drugi osnov za sticanje prava osiguranika stiču status osiguranika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i ostvaruju prava na zdravstvenu zaštitu koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Rezultati reforme socijalne zaštite pretočeni su u Zakon o socijalnoj zaštiti. U skladu sa Zakonom Romima je obezbeđeno ostvarivanje prava na različite vrste materijalne podrške, a korisnici socijalne zaštite mogu biti i strani državljani i lica bez državljanstva. Značajan broj Roma je već nekoliko godina aktivno uključeno u javne radove, preko centara za socijalni rad i u toj oblasti postižu se zapaženi rezultati.

Prema Zakonu o prebivalištu i boravištu građana ukoliko građanin ne može prijaviti prebivalište po osnovu prava svojine na stanu, ugovora o zakupu stana ili drugom pravnom osnovu, nadležni organ mu rešenjem utvrđuje prebivalište na adresi ustanove u kojoj je trajno smešten ili centra za socijalni rad na čijem području se nalazi, uz prijavu građanina toj ustanovi, odnosno centru da će njegova adresa biti na adresi ustanove odnosno centra. Shodno tome licima bez prebivališta prijavljivanjem na adresu centra za socijalni rad se osiguravaju ostvarivanje različitih prava i usluga u oblasti socijalne zaštite, ali i drugih zagarantovanih prava.

Zakonom o socijalnom stanovanju Romi su prepoznati kao posebno osetljiva društvena grupa, koja ostvaruje pravo prioriteta u rešavanju stambenog pitanja. Nacionalnom strategijom socijalnog stanovanja utvrđena je posebna mera unapređenja uslova stanovanja stanovnika podstandardnih naselja.

Funkcionalno osnovno obrazovanje u Republici Srbiji sprovodi se u periodu od 2011. do 2013. godine i namenjeno je osetljivim grupama stanovništva koje su potencijalno izloženiji od drugih diskriminatornom ponašanju.

Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu Romi su identifikovni kao kategorija teže zapošljivih lica i dat im je prioritet u uključivanju u sve mere aktivne politike zapošljavanja. Takođe, posebni programi i mere se sprovode u cilju podsticanja i povećanja zapošljivosti Roma i to: motivisanje nezaposlenih Roma za aktivno traženje posla, uključivanje u dodatno obrazovanje i obuke podsticanje preuzetništva, podsticanje poslodavaca za zapošljavanje Roma dodelom subvencija za otvaranje novih radnih mesta, kreiranje i primena posebnih mera namenjenih Romkinjama i pružanje pomoći romskim udruženjima i podnosiocima predloga projekata javnih radova koji angažuju pretežno Rome u izradi predloga.

Pošaljite odgovor na državni izveštaj

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

strana 1 od 3 idi na stranu