Učestvovali ste u Upitniku o stanju ljudskih prava u Srbiji. Sada vas pozivamo da vaše stavove uporedite sa stavovima države. Pošaljite Vaše komentare na Izveštaj Republike Srbije za drugi ciklus univerzalnog periodičnog pregleda

Beogradski centar za ljudska prava želi da se zahvali svima koji su učestvovali u Upitniku, ali i da vas pozove da svoje stavove uporedite sa stavovima države. Pred vama se nalazi izveštaj Republike Srbije za drugi ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda koji će biti predstavljen pred Savetom za ljudska prava 30. januara 2013. U njemu su navedene aktivnosti koje je država preduzela u poslednje četiri godine kako bi što bolje odgovorila na dobijene preporuke ali pre svega kako bi omogućila nesmetano uživanje ljudskih prava svojim građanima.


UN 2012

Da li smatrate da su branioci i braniteljke ljudskih prava nedovoljno zaštićeni/e i zbog svog aktivizma izloženi/e napadima?

Na pitanje da li smatrate da su branioci i braniteljke ljudskih prava nedovoljno zaštićeni/e i zbog svog aktivizma izloženi/e napadima,

Država je u izveštaju navela sledeće aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje položaja branitelja i braniteljki ljudskih prava: Konferencija o položaju branitelja ljudskih prava u Beogradu u novembru 2011, početak izrade Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije, partnerstvo na projektu Saveta Evrope „Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta u Evropi“, IPA 2011 projekat „Sprovođenje antidiskrimainacionih politika“. Da li smatrate da je država uradila dovoljno?

Pročitajte državni izveštaj

Da li je u Srbiji zabranjeno fizičko kažnjavanje dece? Da li mislite da je to prihvatljiv način vaspitanja?

Na pitanje da li je u Srbiji zabranjeno fizičko kažnjavanje dece (da li mislite da je to prihvatljiv način vaspitanja), država je odgovorila:

Porodičnim zakonom ustanovljena je obaveza države da preduzme mere za zaštitu deteta od uznemiravanja, fizičkog, seksualnog i emocionalnog zlostavljanja i svake vrste eksploatacije, kao i obaveza roditelja da ne smeju podvrgavati dete ponižavajućim postupcima i kaznama. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja garantovano je pravo deteta na zaštitu od diskriminacije i nasilja. Krajem 2011. Godine izrađen je nacrtzakona o pravima deteta kojim je propisana zabrana telesnog kažnjavanja deteta. Da li je država uradila dovoljno kako bi sprečila fizičko kažnjavanje deteta?

Pročitajte državni izveštaj

Da li se Srbija efikasno bori protiv korupcije? Koje mere država treba da preduzme u borbi protiv korupcije?

Na pitanje da li se Srbija efikasno bori protiv korupcije i koje mere država treba da preduzme u borbi protiv korupcije, država je odgovorila:

Kako bi se izborila sa korupcijom, država je u junu 2011. započela izradu nove strategije za borbu protiv korupcije. Druga najvažnija antikoruptivna preventivna mera su Planovi integriteta - tj. samoprocena određene institucije o postojanju rizika od nastanka/razvoja korupcije. Istaknuta je uloga Agencije za borbu protiv korupcije, kao i obaveza zaštite uzbunjivača I edukacija stručne I opšte javnosti o uzrocima I posledicama korupcije . Da li je ovim merama država uticala na smanjenje korupcije?

Pročitajte državni izveštaj

Da li je naše društvo spremno da prihvati Rome/Romkinje kao ravnopravne građane/ke? Da li država dovoljno radi na promovisanju njihovih prava?

Na pitanje da li je naše društvo spremno da prihvati Rome/Romkinje kao ravnopravne građane/ke, i da li država dovoljno radi na promovisanju njihovih prava, država je odgovorila:

U Republici Srbiji je uspostavljen strateški i zakonodavni okvir za unapređenje položaja Roma. Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u RS usvaja se na period od tri godine. Za sporovođenje Strategije uspostavljen je institucionalni okvir: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Savet za unapređenje položaja Roma, Kancelarija za inkluziju Roma i Savet za integraciju Roma koje je osnovala Autonomna pokrajina Vojvodina i Savet za inkluziju Roma koji je osnovao grad Beograd. Odeređenim merama u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, i obrazovanja država je nastojala da popravi položaj Roma u društvu, da li je u tome uspela?

Pročitajte državni izveštaj

Da li su u Srbiji obezbeđene verske slobode? Da li su sve crkve i verske zajednice ravnopravne?

Na pitanje da li su u Srbiji obezbeđene verske slobode, i da li su sve crkve i verske zajednice ravnopravne, država je odgovorila:

Prema Zakonu o crkvama verskim zajednicama, sve crkve i verske zajednice mogu biti upisane (samim tim i priznate) u Registar crkava i verskih zajednica, ukoliko ispune kriterijume propisane Zakonom, i ako ciljevi, učenje, obredi ili delovanje nisu suprotni Ustavu Republike Srbije. Da li je ovim zakonskim rešenjem postignuta ravnopravnost crkava I verskih zajedica?

Pročitajte državni izveštaj

Da li država čini sve da pripadnici/e nacionalnih i verskih manjina ne budu diskriminisani/e?

Na pitanje da li država čini sve da pripadnici/e nacionalnih i verskih manjina ne budu diskriminisani/e, država je odgovorila:

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina daje ovlašćenja savetima da urede način svog delovanja, da iniciraju donošenje zakona iz oblasti kulture, obrazovanja, službene upotrebe jezika, kao i da predlažu posebne propise i privremene mere u oblastima u kojima se ostvaruje pravo na samoupravu radi postizanja pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i većinskog stanovništva. Pored navedenih ovlašćenja, nacionalni saveti nacionalnih manjina imaju pravo i da pred nadležnim organima pokreću postupak kada procene da je došlo do povrede garantovanih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina.

Pročitajte državni izveštaj

Da li smatrate da su novinari/ke potpuno slobodni/e u svom radu ili su izloženi/e pritiscima državnih i partijskih funkcionera?

Na pitanje da li smatrate da su novinari/ke potpuno slobodni/e u svom radu ili su izloženi/e pritiscima državnih i partijskih funkcionera, država je odgovorila:

Strategijom razvoja sistema javnog informisanja je definisan javni interes, uloga države u sistemu javnog informisanja, položaj i uloga javnih glasila u demokratskom društvu, vlasništvo u javnim glasilima, javnost vlasništva i medijska koncentracija. Zaštita novinara od nasilničkog ponašanja se ostvaruje primenom Krivičnog zakonika.

Pročitajte državni izveštaj

Da li smatrate da su uslovi u rezidencijalnim ustanovama, i u ustanovama za mentalno zdravlje u kojima borave osobe sa invaliditetom, adekvatni?

Na pitanje da li smatrate da su uslovi u rezidencijalnim ustanovama, i u ustanovama za mentalno zdravlje u kojima borave osobe sa invaliditetom, adekvatni, država je odgovorila:

U skladu sa Strategijom za razvoj zaštite mentalnog zdravlja broj pacijenata u specijalnim psihijatrijskim bolnicama je značajno redukovan i smanjena je dužina njihovog boravka u tim institucijama. Pripremljen je Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti duševno bolesnih lica kojim se uređuje organizovanje i sprovođenje zaštite mentalnog zdravlja, način i postupak, organizacija i uslovi lečenja i smeštaj duševno bolesnih lica u stacionarne i druge zdravstvene ustanove.

Pročitajte državni izveštaj
strana 1 od 3 idi na stranu