Pravila na biračkom mestu

Beograd -- Biračka mesta, shodno Zakonu o izboru narodnih poslanika, otvorena su u sedam sati, a moraju biti zatvorena u 20 sati.

Biračka mesta moraju neprekidno biti otvorena u tom periodu, svaki birač glasa lično i to samo jedanput na overenim glasačkim listićima, a glasanje je tajno.

Svim biračima koji u momentu zatvaranja budu na biralištu biće omogućeno glasanje.

Kada dođe na glasanje, birač najpre saopštava svoje ime i predaje obaveštenje o glasanju, a ličnom kartom ili drugom ispravom dokazuje identitet.

Birač ne može glasati bez podnošenja dokaza o identitetu, a pošto se utvrdi njegov identitet, potpisuje birački spisak i preuzima glasački listić.

Svakom glasaču će pre glasanja specijalnim sprejom biti obeležen kažiprst desne ruke, kao znak da je već glasao, a ta oznaka na kažiprstu zadržaće se minimum 24 sata.

Članovi biračkog odbora ne smeju ni na koji način uticati na odluku birača, a dužni su da paze da ga niko ne ometa prilikom glasanja i da u potpunosti bude obezbeđena tajnost glasanja.

Birač može glasati samo za jednu izbornu listu, zaokruživanjem rednog broja ispred naziva liste za koju glasa, a potom presavija listić tako da se ne vidi kako je glasao i stavlja ga u glasačku kutiju, nakon čega napušta biračko mesto.

Birač koji nije u mogućnosti da lično glasa na biračkom mestu, ako se radi o slepom, invalidnom ili nepismenom licu, ima pravo da povede nekog drugog ko će umesto njega glasati.

Onaj birač koji ne može da glasa na biračkom mestu, ako se, na primer, radi o nemoćnom licu, može najkasnije do 11 sati na dan glasanja da obavesti birački odbor da želi da glasa i tri člana tog odbora će otići kod njega i omogućiti mu da glasa.

Na biračkom mestu zabranjeno je korišćenje pejdžera, mobilnih telefona i drugih sredstava veza i komunikacija.

Kako je propisano Zakonom, na biračkom mestu i na 50 metara od njega zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala.

Ako se na biračkom mestu naruši red, birački odbor može prekinuti glasanje dok se red ne uspostavi, a razlozi i trajanje prekida glasanja unose se u zapisnik o radu biračkog odbora.

Ukoliko je glasanje prekinuto duže od jednog časa, produžava se za onoliko vremena koliko je trajao prekid, a za vreme glasanja svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamenici moraju biti na biračkom mestu.

U prostoriji u kojoj se obavlja glasanje, može biti prisutan samo onoliki broj birača koliko ima obezbeđenih mesta za tajnost glasanja, a zabranjeno je zadržavanje svih koji nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora.

Pripadnici policije koji su na dužnosti mogu ući na biračko mesto samo ukoliko je na njemu narušen red i mir i to na poziv predsednika biračkog odbora.

Inače, na početku glasanja birački odbor proverava glasačku kutiju u prisustvu birača koji prvi ujutru dođe na biračko mesto.

U glasačku kutiju ubacuje se najpre kontrolni listić, a zatim se ona u prisustvu prvog birača pečati, što se unosi u zapisnik, a po otvaranju glasačke kutije najpre se proverava da li je u njoj kontrolni lstić. Ukoliko ga nema, birački odbor se raspušta, formira se novi i na tom mestu se glasanje ponavlja.

Predviđeno je da se glasa na 8.390 biračkih mesta, što u Srbiji, što u inostranstvu, na kojima pravo glasa može da iskoristi 6.770.013 građana Srbije.

Za glasanje je, i kada su u pitanju predsednički i kada su u pitanju parlamentarni izbori, odštampano po 7.061.712 glasačkih listića, od čega je 35.133 listića odštampano kao rezerva.

Izbori se sprovode i na teritoriji Kosova i Metohije i to na 90 biračkih mesta, a glasovi sa teritorije te pokrajine biće prebrojavani u Raškoj i Vranju.

Među biračkim mestima u zemlji je i 29 koja će biti smeštena u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, dok se za glasanje u inostranstvu na predsedničkim i parlamentarnim izborima glasa na 38 biračkih mesta u 22 zemlje, što je duplo manje u odnosu na 2008. godinu.