Kraj dileme: Haradinaj ne da takse, kreŠe "raspad sistema"