Biz - B92.net

各f Ikee: Samo za plan u Srbiji 35 meseci

Kopaonik -- Iako se zemlje regiona suo鐶vaju sa problemima, Srbija pokazuje znake ekonomskog razvoja i rasta koje prate strukturne reforme.

Izvor: Tanjug
Podeli
(Vladislav Lali, foto: Tanjug)
(Vladislav Lali, foto: Tanjug)

Pored usklaivanja sa standardima EU, va柤a je i regionalna saradnja koja vodi ka br枡m privla鐺nju investitora, poruka je u鐺snika panela posve詁nog o鐺kivanjima stranih investitora na Kopaonik biznis forumu.

Predsednik Gr鑢o- srpskog poslovnog saveta Simeon Comokos ukazao je da Srbija uprkos tome 嗾o region prolazi kroz te嗅u godinu pra詁nu i migrantskom krizom, Srbija pokazuje znake ekonomskog razvoja i rasta.

On je dodao da je ostvarena fiskalna konsolidacija i smanjen deficit, a da se mora unaprediti konkurentnost.

"Neophodno je prepoznati da je vlada pokrenula nekoliko va柤ih inicijativa ka privla鐺nju stranih investicija", rekao je Comokos i naveo da je va柤o da se pojednostavi primena propisa, promovi啼 izvoz i omogu詈 ulazak stranih investicija na tr枴嗾e.

"Vlade moraju da slu啾ju narod, jer ako je narod zadovoljan, onda je situacija dobra", zaklju鑛o je Comokos.

Generalni direktor Delez Srbija D柞n Kiricis podsetio je da je ta kompanija do嗟a u na嗽 zemlju 2011. godine i da je to bila najve訛 strana investicija realizovana u Srbiji te godine.

On je ukazao da Delez 枡li mnogo vi啼 da ula枡 u Srbiji, ali da nadle柤i moraju da "ubrzaju stvari". "Mo枦a ne詁te tako brzo u詈 u EU, ali nama je va柤o da primenite propise koji postoje u EU", podvukao je Kiricis.

On je posebno istakao da strani investitori dolaze kada vide rezultate."Investitore ne pla啼 te嗅a vremena i pravni problemi, ako 枡le ne嗾o da urade uradi詁, ali treba i nadle柤i organi da poguraju promene", kazao je Kiricis.

Prema njegovim re鑛ma, Delez Srbija ima oko 400 radnji, 11.000 zaposlenih, a radi sa 2.000 dobavlja鐶, 鑛me kreira mnogo mogu誅osti za lokalna preduze訛 i brendove.

"仔limo da oni po嗾uju odreene standarde kako bi mogli da plasiraju svoje proizvode i van Srbije", rekao je Kiricis.

(D柞n Kiricis, foto: Tanjug)
(D柞n Kiricis, foto: Tanjug)

Regionalni direktor za razvoj Ikee za jugoisto鈩u Evropu Vladislav Lali naveo je da je ta kompanija prisutna u regionu od 2007. godine, ali 詁 izgradnja robne ku詁 u Srbiji po鐺ti za nekoliko nedelja, jer je bilo mnogo problema prethodnih godina.

Ti problemi su, kako je objasnio, bili administrativne, pravne i tehni鑢e prirode, zbog 鐺ga je projekat bio usporen.

"Trebalo nam je 35 meseci da izradimo plan za mesto gde 詁 biti robna ku訛, koji je na kraju izradila i platila sama Ikea", rekao je Lali.

On je kao problem naveo i 鐺ste promene ministara, 嗾o, kako je ocenio, vodi ka neefikasnim administrativnim procedurama.

"Sa vladom smo formirali radnu grupu u kojoj smo imali bukvalno jednu kontat osobu. Nije probem tr鐶ti okolo, ali to nije ba efikasno", kazao je Lali.

Generalni direktor DDOR Novi Sad ミoro Markeani ocenio je da je konvergencija Srbije sa EU te杪k zadatak, te da je na嗤j zemlji potrebno dosta prave podr嗅e, ne samo finansijske, ve詈 u izradi zakona.

"Prvi zadatak za vladu i NBS, ali i osiguravaju訛 dru嗾va je da ne komplikuju stvari previ啼, i drugi, da sve ide postepeno", rekao je Markeani.

On je istakao da celokupnu privredu mora da postoji jedan regulatorni okvir, koji nije "copy-paste" i nije preoptere詁n, i dodao da to "zahteva inteligentno razmi嗟janje".

Kako je rekao, ta kompanija je uspela da se transformi啼 i restruktuira poslovanje, kako bi ga dovela u sklad sa standardima EU.

"Imamo jo dosta da promenimo i o鐺kujemo da 詁 regulatorni okvir da se izmeni u skladu sa evropskim standardima", kazao je Markeani.

Pratite nas na na嗤j Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uklju鑛te se u na嗽 Viber zajednicu.