Biz - B92.net

Diskriminacija zateznim kamatama

Beograd -- Ustavni sud Republike Srbije utvrdio je da odredba o Zakona o visini stope zatezne kamate nije u saglasnosti sa Ustavom, odluka je da ista prestaje da važi.

Izvor: Pravni portal
Podeli

Tako da je sada primena konformne metode kod obračuna zakonske zatezne kamate proglašena neustavnom.

Sud ocenjuje da se osporenom zakonskom regulativom povređuje načelo zabrane diskriminacije po bilo kom osnovu i jednakosti pred Ustavom i zakonom, budući da je predviđen različit način kamatnog obračuna za potraživanja koje banke imaju prema svojim klijentima.

Odnsno prema fizičkim i pravnim licima (primena konformne metode), u odnosu na situaciju kada se obračunava kamata na dugove po istom osnovu kada su banke klijenti Narodne banke Srbije (primena metode prostog interesnog računa).

Takvo razlikovanje pravnog statusa dužnika koji se nalaze u istoj pravnoj situaciji (dužničkoj docnji), prema oceni Suda, nema objektivnog i racionalnog opravdanja.

Podsećamo, stav, 1. člana 3. navedenog zakona, do sada je glasio: "Obračun duga uvećanog za zateznu kamatu vrši se tako da se fiksna stopa od 0,5% množi iznosom glavnog duga uvećanog za kamatu po stopi iz člana 2. tačka 1. ovog zakona, primenom konformne metode.“.

Pored ovoga, Ustavni sud konstatuje da je za jednu vrstu dužnika koji se nalaze u docnji sa isplatom duga obračun kamate propisan zakonom, dok je za drugu vrstu dužnika (poslovne banke koje su u docnji prema Narodnoj banci) način obračuna kamate metodom prostog interesnog računa propisan odlukom guvernera Narodne banke.

Ustavni sud, takođe, smatra da se osporenom regulativom povređuje i ustavno načelo jednakosti pravnog položaja subjekata na tržištu propisanog odredbom člana 84. stav 1. Ustava, jer se različitim metodama kamatnog obračuna banke kao dužnici prema Narodnoj banci Srbije dovode u povoljniji pravni i ekonomski položaj u odnosu na ostale subjekte (pravna i fizička lica) kada se zadužuju kod istih banaka.

Ovakva odluka Ustavnog suda doneta punih 11 godina nakon usvajanja zakona, će izazvati mnoge posledice u pogledu već obračunatih kamata, kao i sprovedenih postupaka naplate, ako se uzme u obzir odredbe Zakon ao ustavnom sudu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.