Siva knjiga NALED-a: Smanjiti sudske takse, suvišne ukinuti

Beograd -- NALED u novoj Sivoj knjizi sugeriše ukidanje nekih sudskih taksa i izjednačavanje onih u privrednim sporovima sa taksama za sporove sudova opšte nadležnosti.

Izvor: Tanjug
Podeli
Foto: Depositphotos/SergPoznanskiy
Foto: Depositphotos/SergPoznanskiy

Naime, NALED smatra da bi se tako ukinula diskriminacija u ostvarivanju prava na sudsku zaštitu.

Prema stavu NALED-a iz nove Sive knjige, trenutna politika visokih sudskih taksi privredi praktično onemogućava poslovanje, jer troškovi u postupku sudske naplate potraživanja po pravilu prevazilaze vrednost potraživanja.

Zbog toga je resoru Ministarstva pravde preporučio ukidanje suvišnih sudskih taksi, pored ostalog za odgovor na tužbu, prigovor protiv rešenja o izvršenju, na prvostepenu odluku (ako nije pravnosnažna), na podnošenje žalbe i vanrednog pravnog leka koji je usvojen, taksu na drugostepenu odluku i odluku po vanrednom pravnom leku, ako sud ukine presudu i vrati predmet sudu nižeg stepena na ponovno sudenje.

Drugom preporukom pravosuđu, NALED sugeriše izmenu Sudskog poslovnika tako da se ukinu odredbe koje zahtevaju da stranke u sporu, njihovi punomoćnici i zastupnici moraju da podnose zahtev za razgledanje spisa predmeta, prepisivanje spisa i fotokopiranje dokumenata iz tih spisa. Na taj način bi se, prema stavu NALED-a omogućilo razgledanje spisa predmeta, prepisivanje spisa i fotokopiranje dokumenata iz tih spisa do pravnosnažnog okončanja spora bez podnošenja posebnog zahteva, isključivo uz potpisivanje potvrde da su obavili konkretnu aktivnost.

U praksi se, kako napominje, dešava da postupak po podnetim zahtevima nije uvek jednak pred svim sudovima, jer o nekim zahtevima odlučuje upravitelj pisarnice, a u nekima postupajući sudija u tom predmetu.

Sledeća preporuka NALED-a sugeriše izmenu Zakona o zaštiti uzbunjivača tako da se i pravnim licima, pre svega nevladinim organizacijama, omogući da budu uzbunjivači.

"Napominjeno da je neophodno da se ovaj status zaštite omogucHi pre svega nevladinim organizacijama, koje se često osnivaju upravo sa osnovnim ciljem zaštite ljudskih prava ili sprečavanja korupcije i drugih zloupotreba u vršenju javnih ovlašćenja, te zaštite javnog zdravlja, bezbednosti, životne sredine i slično, što je i cilj Zakona o zaštiti uzbunjivača", naveo je NALED.

U cilju efikasnijeg postupanja, ova organizacija preporučuje i uvođenje digitalne komunikacije između učesnika izvršnog postupka, kao i izmene zakona koji će omogućiti sprovođenje sudskih postupaka na osnovu elektronskih podnesaka i dokaza. NALED ovde konstatuje da je podnošenje tužbe u elektronskom obliku dokumenta, omogućio Upravni sud, putem aplikacije eSud, kao i da je izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2019. godine propisana moguhcnost podnošenja predloga za izvršenje u elektronskom obliku. Međutim, ukazuje da još nije zaživela praksa podnošenja tužbi ili predloga za izvršenje elektronskim putem.

Šesta preporuka NALED-a zahteva izmenu Zakona o advokaturi, tako da se uskladi sa stavom Ustavnog suda, koji tumači tako da visina upisnine u Imenik advokata mora da odgovara stvarnim troškovima upisa i da bude jednaka za sve koji žele da se upišu u imenik advokata. Upis u Imenik advokata sada podrazumeva upisninu od 400 evra za advokatske pripravnike, a za sve druge kandidate za advokate 4.000 evra, što je za NALED neprihvatljivo i diskriminišuće.

strana 1 od 147 idi na stranu