Naslovna strana

Click Here!

PREDNACRT ZAKONA O RADIODIFUZIJI
(Sedma radna verzija)

strana 1 | strana 2 | strana 3

I  OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Clan 1.

Ovim zakonom uredjuje se obavljanje delatnosti u oblasti radiodifuzije, u skladu sa medjunarodnim konvencijama i standardima, kako bi se obezbedilo ostvarivanje zajamcene slobode izrazavanja gradjana i drugih subjekata u Republici Srbiji.

Ovim zakonom narocito se uredjuju pitanja koja se odnose na osnivanje i nadleznost Radiodifuznog Saveta Srbije, na uspostavljanje javnog radiodifuznog servisa, na uslove i postupak za izdavanje dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa, kao i druga pitanja koja su od znacaja za oblast radiodifuzije.

Pitanja koja se odnose na nacin i postupak izdavanja dozvola za radiodifizne stanice, kao i na postupak za sticanje prava emitera na postavljanje, upotrebu i odrzavanje emisionih fiksnih i mobilnih uredjaja, uredjuju se posebnim zakonom.

Nacela regulisanja odnosa u oblasti radiodifuzije

Clan 2.

Regulisanje odnosa u oblasti radiodifuzije zasniva se na nacelima:

1. slobode, profesionalizma i nezavisnosti radiodifuznih javnih glasila, kao garancije ukupnog razvoja demokratije i drustvene harmonije;

2. racionalnog i efikasnog koriscenja radiofrekvencijskog spektra kao ogranicenog prirodnog bogatstva;

3. zabrane svakog oblika cenzure i/ili uticaja na rad radiodifuznih javnih glasila, cime se garantuje njihova nezavisnost, nezavisnost njihovih redakcija i novinara;

4. pune afirmacije gradjanskih prava i sloboda, a posebno slobode izrazavanja i pluralizma misljenja;

5. primene medjunarodno priznatih normi i principa koji se odnose na oblast radiodifuzije, a narocito na postovanje ljudskih prava u ovoj oblasti;

6. objektivnosti, nediskriminacije i javnosti postupka izdavanja dozvola za emitovanje.

Definicije

Clan 3.

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, ako u samom zakonu nije drugacije odredjeno, imaju sledece znacenje:

1. Radiodifuzija: zemaljski ili satelitski radiokomunikacijski jednosmerni  postupak za prenos zvukova, slika ili drugih vrsta informacija, namenjenih teoretski neogranicenom broju korisnika koji imaju odgovarajuce prijemne uredjaje;

2. Radiodifuzna sluzba: radiokomunikacijska sluzba u kojoj su prenosi namenjeni za neposredan prijem od strane najsire  javnosti. Ova sluzba moze ukljuciti prenose zvuka, televizijske prenose ili druge vrste prenosa;

3. Radiodifuzna stanica: radio stanica u radiodifuznoj sluzbi;

4. Televizija: Oblik telekomunikacija za prenos slika fiksnih ili pokretnih objekata;

5. Radio i televizijsko emitovanje: pocetni prenos putem kabla ili bezicno, ukljucujuci i prenos posredstvom satelita, u zasticenoj ili nezasticenoj formi, radio i televizijskih programa namenjenih javnom prijemu.

6.  Program: zbir svih priloga koje, u smislu prethodne tacke, obezbedjuje emiter.

7. Emiter: pravno ili fizicko lice koje je registrovano za delatnost proizvodnje i emitovanja radio i televizijskog programa i kome je, u skladu sa ovim zakonom, izdata dozvola za emitovanje programa;

8. Nezavisna produkcija: delatnost fizickog ili pravnog lica koje je registrovano za proizvodnju radio i/ili televizijskih emisija (programa) namenjenih javnosti, a koje nije emiter programa koji proizvodi;

9. Reklamiranje: svaka vrsta javnog oglasavanja emitovanog iz samopromotivnih razloga, ili emitovanog uz placanje naknade ili uz davanje druge protivnaknade, a u vezi sa trgovinom, poslovanjem, zanatima ili profesijom, u cilju promovisanja ponude proizvoda i usluga;

10. Sponzorstvo: bilo koje ucesce fizickog ili pravnog lica, koje se ne bavi delatnoscu proizvodnje radio i/ili televizijskog programa, niti proizvodnjom audiovizuelnih dela, u finansiranju radio i/ili televizijskih programa, s ciljem da promovise svoje ime, zastitni znak, ugled, aktivnosti ili proizvode;

11. Telekupovina: znaci emitovanje direktnih ponuda javnosti, u cilju prodaje roba ili pruzanja usluga;

12. Zeljena zona servisa (opsluzivanja): geografska oblast ili administrativno podrucje kome je namenjen radiodifuzni servis i obuhvata teritoriju republike, pokrajine, regiona ili lokalno podrucje. Zeljena zona servisa (opsluzivanja) je, u zavisnosti od potreba, ili pojedinacna servisna zona ili zbir servisnih zona svakog predajnika.

Saradnja sa regulatornim telom nadleznim za oblast telekomunikacija

Clan 4.

Radiodifuzni savet Srbije i regulatorno telo nadlezno za oblast telekomunikacija imaju obavezu da, u skladu i na nacin predvidjen odredbama ovog zakona i posebnog zakona kojim se uredjuje oblast telekomunikacija, medjusobno saradjuju i koordiniraju svoj rad u cilju racionalnog i efikasnog koriscenja radiofrekvencijskog spektra i dosledne primene ovog i posebnog zakona kojim se uredjuje oblast telekomunikacija.

II RADIODIFUZNI SAVET SRBIJE

1. PRAVNI STATUS RADIODIFUZNOG SAVETA SRBIJE

Osnivanje Radiodifuznog saveta

Clan 5.

Radi obezbedjivanja sprovodjenja odredaba ovog zakona na nacin primeren demokratskom drustvu i radi efikasnog sprovodjenja i unapredjivanja zakonom utvrdjene radiodifuzne politike u Republici Srbiji, osniva se Radiodifuzni savet Srbije (u daljem tekstu: "Savet") kao nezavisna organizacija koja vrsi javna ovlascenja, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Savet je pravno odvojen i funkcionalno nezavistan od bilo kog drzavnog organa, kao i od svih organizacija i lica koja se bave delatnoscu proizvodnje i emitovanja radio i televizijskih programa i/ili s njom povezanim delatnostima.

Pravni subjektivitet i zastupanje

Clan 6.

Savet ima svojstvo pravnog lica.

Savet predstavlja i zastupa Predsednik, a u slucaju njegove sprecenosti iz bilo kog razloga zamenik predsednika.

Predsednik, odnosno zamenik predsednika kada vrsi njegovu funkciju, mogu u celini ili delimicno preneti funkciju zastupanja Saveta drugom clanu Saveta samo na osnovu odluke Sednice Saveta.

2. NADLEZNOST SAVETA

2.1.  UOPSTE

Opste nadleznosti Saveta

Clan 7.

Nadleznosti Saveta su:

1. vrsenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona;

2. donosenje strategije razvoja radiodifuzije u Republici Srbiji;

3. izdavanje dozvola za emitovanje programa;

4. donosenje podzakonskih propisa i drugih opstih akata koja sadrze pravila obavezna za emitere, radi utvrdjivanja i sprovodjenja radiodifuzne politike u Republici Srbiji;

5. vrsenje nadzora nad radom emitera u Republici Srbiji;

6. imenovanje clanova upravnog odbora (FORMULACIJA ZAVISI OD OBRADE DELA V NACRTA) ustanova javnog radiodifuznog servisa Republike Srbije i autonomnih pokrajina;

7. odlucivanje o predstavkama fizickih ipravnih lica i prigovorima emitera u vezi sa radom emitera;

8. davanje misljenja nadleznim drzavnim organima u vezi sa pristupanjem medjunarodnim konvencijama koje se odnose na oblast radiodifuzije;

9. izricanje sankcija emiterima, u skladu s ovim zakonom;

10.obavljanje i drugih poslova, u skladu s ovim zakonom.

Posebne nadleznosti Saveta

Clan 8.

Posebne nadleznosti Saveta su:

1. staranje o zastiti maloletnika;

2. staranje o postovanju propisa o autorskim i srodnim pravima;

3. suzbijanje programa koji sadrzeinformacije kojima se podstice diskriminacija, mrznja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etnickoj grupi ili polu.

2.2.  O POJEDINIM NADLEZNOSTIMA SAVETA

2.2.1.   O OPSTIM NADLEZNOSTIMA

O nadzoru nad primenom ovog zakona

Clan 9.

Savet je duzan da vrsi nadzor nad primenom svih odredaba ovog zakona koje se odnose na emitere, te da u svom radu, a posebno u tumacenju zakonskih normi, dosledno primenjuje i afirmise nacela na kojima se zasniva regulisanje odnosa u oblasti radiodifuzije.

O donosenju strategije razvoja radiodifuzije

Clan 10.

Savet utvrdjuje strategiju razvoja radiodifuzije u Republici Srbiji tako sto, sagledavajuci razlicite potrebe gradjana i drustvenih grupa za informisanjem, obrazovanjem, kulturnim i sportskim sadrzajima i dr, u saradnji sa regulatornim telom nadleznim za telekomunikacije, utvrdjuje broj i vrstu emitera, zeljene zone servisa (opsluzivanja) i druge parametre za koje ce raspisati javni konkurs.

O izdavanju dozvola za emitovanje

Clan 11.

Savet izdaje emiterima dozvole za emitovanje programa putem zemaljskog, kablovskog ili satelitskog prenosa, digitalnog ili analognog, u postupku i prema kriterijumima utvrdjenim ovim zakonom.

Emitovanje programa putem globalne informaticke mreze (Internet webcasting) ne podleze obavezi pribavljanja dozvole, ali se odredbe ovog zakona primenjuju na sadrzaj programa.

Clan 12.

Dozvola za kablovsko ili satelitsko emitovanje programa izdaje se bez javnog konkursa, na zahtev imaoca kablovskog distributivnog sistema (u daljem tekstu: KDS), odnosno imaoca zemaljske satelitske stanice, ukoliko je imalac KDS-a ispunio uslove koji se odnose na postavljanje, upotrebu i odrzavanje telekomunikacionih uredjaja koji su utvrdjeni u skladu sa posebnim zakonom kojim se uredjuje oblast telekomunikacija.

Sledeci radio i televizijski programi namenjeni kablovskoj distribuciji ne podlezu obavezi pribavljanja dozvole za emitovanje programa:

1. programi kojima je Savet izdao dozvolu za zemaljsko emitovanje za podrucje na kome se nalazi KDS. Pritom je imalac KDS duzan da posredstvom svog sistema besplatno distribuira programe javnih servisa;

2. programa koji se mogu primati putem slobodne (nekodirane) satelitske distribucije na teritoriji Republike Srbije.

Radio i televizijski programi namenjeni satelitskoj distribuciji podlezu obavezi pribavljanja dozvole u svim slucajevima kada za navedeni program, koji ce se emitovati posredstvom satelita, nije pribavljena dozvola za zemaljsko ili kablovsko emitovanje.

Pravila predvidjena za izdavanje dozvole za kablovsko emitovanje shodno se primenjuju na izdavanje dozvole za emitovanje putem MMDS (Mikrotalasni Multikanalni Distributivni Sistem) tehnologije.

O donosenju podzakonskih propisa i drugih opstih akata

Clan 13.

Radi utvrdjivanja i efikasnog sprovodjenja radiodifuzne politike u Republici Srbiji, Savet donosi preporuke, uputstva, obavezujuca uputstva i opsta obavezujuca uputstva za emitere.

Savet donosi preporuke za emitere u slucaju da postoji neujednacena dozvoljena praksa u primeni odredaba ovog zakona koji se odnose na sadrzaj programa od strane emitera.

Ako postoji sumnja u pogledu dozvoljenosti nacina na koji emiter ili grupa emitera koristi dozvolu u vezi sa odredbama ovog zakona koje se odnose na sadrzaj programa, Savet donosi uputstvo, kako bi se otklonila sumnja u pogledu dozvoljenosti.

Ako u vezi s pojedinim pitanjem koje se tice sadrzaja programa ustanovi postojanje neujednacenog ponasanja emitera, pri cemu odredjene vidove tog ponasanja smatra nedozvoljenim, Savet donosi obavezujuce uputstvo u vezi s tim pitanjem.

Savet donosi opste obavezujuce uputstvo radi blizeg uredjivanja odredaba ovog zakona koje se odnose na sadrzaj programa, nezavisno od postojece prakse emitera. Opste obavezujuce uputstvo se moze odnositi na pojedino pitanje koje se tice sadrzaja programa, na veci broj srodnih pitanja, a moze se odnositi i na sva pitanja koja se ticu sadrzaja programa (kodeks ponasanja emitera).

Krsenje obavezujuceg uputstva je osnov za izricanje sankcija opomene i upozorenjaemiteru, a krsenje opsteg obavezujuceg uputstva je osnov za izricanje svih vrsta sankcija koje Savet moze izreci.

Preporuke, uputstva, obavezujuca uputstva i opste obavezujuca uputstva objavljuju se na nacin predvidjen Statutom Saveta.

Savet donosi i objavljuje, na nacin predvidjen Statutom, i druge propise, u skladu sa ovim zakonom.

O nadzoru nad radom emitera

Clan 14.

Savet vrsi nadzor nad sadrzajem programa emitera, i to bilo samostalno, bilo angazovanjem organizacije registrovane za takvu delatnost.

U vrsenju aktivnosti iz stava 1. ovog clana, Savet je obavezan da se posebno stara o tome da emiteri u svemu postuju uslove pod kojima im je dozvola izdata, sto se posebno odnosi na vrstu i kvalitet programa.

Radi vrsenja aktivnosti iz stava 1. ovog clana emiteri su duzni da Savetu pruze sve zatrazene podatke, informacije, dokumente i svaku ostalu pomoc.

O predstavkama

Clan 15.

Fizicka i pravna lica imaju pravo da Savetu podnose predstavke u vezi sa sadrzajem programa emitera, ako smatraju da se tim programima povredjuju ili ugrozavaju njihovi licni interesi ili opsti interes.

Savet je duzan da, po prijemu i proucavanju predstavke, predstavku bez odlaganja dostavi emiteru na izjasnjenje, izuzev ako je predstavka ocigledno neosnovana, u kom slucaju je odbacuje i o tome obavestava podnosioca.

Ako se zadovolji datim izjasnjenjem, Savet o tome obavestava podnosioca.

Ako se emiter ne izjasni u ostavljenom roku, ili Saveti pored izjasnjenja emitera smatra da je predstavka osnovana, Savet je duzan da preduzme odgovarajuce mere prema emiteru, kao i da podnosioca predstavke pouci o preostalim pravnim putevima da zastiti svoj povredjeni ili ugrozeni interes.

Pod odgovarajucim merama iz prethodnog stava podrazumevaju se narocito:

1. izricanje sankcija od strane Saveta, u skladu s ovim zakonom;

2. podnosenje prekrsajne ili krivicne prijave, ili iniciranje odgovarajuceg drugog postupka pred nadleznim drzavnim organom.

Clan 16.

Emiter moze podneti Savetu prigovor na ponasanje i postupke drugog emitera usled koga trpi ili moze pretrpeti stetu.

Savet je duzan da prigovor iz stava 1. bez odlaganja dostavi na izjasnjenje emiteru na cije ponasanje se ona odnosi.

Emiter na cije se ponasanje prigovor odnosi duzan je da se o njemu izjasni u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema.

Ako se zadovolji datim izjasnjenjem, Savet o tome obavestava podnosioca.

Ako i pored izjasnjenja emitera smatra da je prigovor osnovan, Savet je duzan da preduzme odgovarajuce mere protiv emitera na cije se ponasanje on odnosi.

Pod odgovarajucim merama iz prethodnog stava podrazumevaju se narocito:

1. izricanje sankcija od strane Saveta, u skladu s ovim zakonom;

2. podnosenje prekrsajne ili krivicne prijave, ili iniciranje odgovarajuceg drugog postupka pred nadleznim drzavnim organom.

O davanju misljenja drzavnim organima

Clan 17.

Savet daje misljenje nadleznim drzavnim organima u vezi sa pristupanjem medjunarodnim konvencijama i drugim sporazumimakoje se odnose na oblast radiodifuzije, na njihov zahtev.

Radi razmene iskustava, unapredjivanja svog rada i njegovog uskladjivanja s medjunarodnim iskustvima i standardima, Savet saradjuje sa odgovarajucim organizacijama drugih drzava, a moze se ukljuciti i u rad odgovarajucihmedjunarodnih organizacija.

Nadlezni drzavni organi su obavezni da, prilikom pripreme propisa koji se neposredno ili posredno odnose na oblast radiodifuzije, pribave misljenje Saveta.

O izricanju sankcija

Clan 18.

Savet moze emiteru izreci opomenu, upozorenje, a moze mu, u skladu sa odredbama ovog zakona, privremeno ili trajno oduzeti dozvolu za emitovanje programa.

Izuzetno od stava 1 ovog clana, emiterima koji su ustanove javnog radiodifuznogservisa i koje ne podlezu obavezi pribavljanja dozvole za emitovanje programa od strane Saveta, Savet moze izreci samo opomenu i upozorenje.

Savet moze pred nadleznim sudom ili drugim drzavnim organom pokrenuti postupak protiv emitera ili odgovornog lica emitera, ako njegovo cinjenje ili necinjenje ima obelezja kaznjivog dela predvidjenog zakonom.

Opomenu Savet izrice emiteru koji prvi put prekrsi neku od obaveza utvrdjenih ovim zakonom ili aktom Saveta donetim na osnovu ovog zakona, i to na takav nacin da se moze smatrati da ce i samo izricanje opomene biti dovoljno da emiter otkloni posledice svog protivpravnog ponasanja, ako su takve posledice nastupile, odnosno da ce se ubuduce ponasati u skladu sa svojim obavezama. Opomena se ne objavljuje u javnim glasilima.

Upozorenje Savet izrice emiteru koji i pored izrecene opomene prekrsiobavezu utvrdjenu ovim zakonom ili propisom Saveta donetim na osnovu ovog zakona za cije je krsenje vec opomenut,ili emiteru koji prvi put prekrsi neku od obaveza, ali na nacin da to krsenje ozbiljno ugrozava ostvarivanje nacela regulisanja odnosa u oblasti radiodifuzije, te se ne moze smatrati da je dovoljno izricanje opomene, ili emiteru koji prekrsi neki od uslova koji su sadrzani u izdatoj dozvoli za emitovanje programa. Prilikom izricanja upozorenja, Savet je obavezan da izricito navede obavezu koju je emiter povredio, kao i da utvrdi mere koje emiter treba da preduzme kako bi se povreda otklonila. Upozorenje se objavljuje u javnim glasilima, a obavezno u programu onog emitera na kojeg se upozorenje odnosi.

Nezavisno od sankcija predvidjenih ovim zakonom, emiteru se mogu izreci i mere, odnosno sankcije utvrdjene posebnim zakonom kojim se uredjuje oblast telekomunikacija, kada dodje do povrede obaveza koje se odnose na pitanja utvrdjena clanom 1. stav 3. ovog zakona.

Clan 19.

Savet donosi bliza pravila o postupku izricanja sankcija, kojim je duzan da obezbedi objektivnost i nepristrasnost u izricanju sankcija i pravo emitera da se pre izricanja sankcije izjasni o ucinjenim povredama obaveza koje mu se stavljaju na teret.

2.2.2.   O POSEBNIM NADLEZNOSTIMA

Staranje o zastiti maloletnika

Clan 20.

Savet se stara o zastiti maloletnika i postovanju dostojanstva licnosti u programima koji se prikazuju posredstvom radija i televizije.

Savet se narocito stara da programi koji mogu da naskode fizickom, mentalnom i moralnom razvoju maloletnika ne budu dostupni putem radija ili televizije, izuzev kada je vremenom emitovanja ili tehnickim postupkom obezbedjeno da maloletnici po pravilu nisu u prilici da ih vide ili slusaju.

Prikazivanje programa koji tesko ugrozavaju fizicki, mentalni ili moralni razvoj maloletnika je zabranjeno.

Nepostovanje ovih pravila od strane emitera moze biti osnov za izricanje svih predvidjenih sankcija od strane Saveta.

Autorska i srodna prava

Clan 21.

Savet se stara da svi emiteri postuju vazece propise o autorskim i srodnim pravima.

Nepostovanje ovih propisa od strane emitera moze biti osnov za izricanje svih predvidjenih sankcija od strane Saveta, nezavisno od drugih pravnih sredstava koja stoje na raspolaganju ostecenom nosiocu autorskog ili srodnog prava.

Sankcionisanje govora mrznje

Clan 22.

Savet se stara da programi emitera ne sadrze informacije kojima se podstice diskriminacija, mrznja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etnickoj grupi, polu ili seksualnoj opredeljenosti.

Nepostovanje ovog pravila od strane emitera moze biti osnov za izricanje svih predvidjenih sankcija od strane Saveta, nezavisno od drugih pravnih sredstava koja stoje na raspolaganju ostecenom.

3. SASTAV, IZBOR I MANDAT CLANOVA SAVETA

3.1.   SASTAV SAVETA

Sastav Saveta

Clan 23.

Radiodifuzni savet Srbije sastoji se od devet clanova, koji se biraju iz reda uglednih strucnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje poslova iz nadleznosti Saveta (medijski analiticari, strucnjaci za marketing, pravnici, ekonomisti, inzenjeri i drugi).

Za svoj rad clanovi Saveta imaju pravo na novcanu naknadu, u skladu sa odlukom koju donosi Narodna skupstina, na predlog Sednice Saveta.

3.2.   IMENOVANJE CLANOVA SAVETA

Nacin imenovanja clanova Saveta

Clan 24.

Clanove Saveta imenuje Narodna Skupstina (u daljem tekstu: Skupstina), na predlog ovlascenog predlagaca.

Ovlascenje i duznost da predlazu clanove Saveta imaju:

1. rektorska konferencija, uz konsultacije sa svim univerzitetima i institutima u Republici Srbiji;

2. udruzenja radiodifuznih javnih glasila;

3. Vlada Republike Srbije;

4. Privredna komora Srbije;

5. registrovane republicke organizacije sindikata;

6. domace nevladine organizacije i udruzenja gradjana koja se bave zastitom ljudskih prava, a posebno slobodom govora i zastitom prava nacionalnih i etnickih manjina;

7. Srpska akademija nauka i umetnosti;

8. profesionalna udruzenja filmskih i dramskih umetnika i udruzenja kompozitora u Republici Srbiji;

9. udruzenja novinara u Republici Srbiji.

Svaki ovlasceni predlagac podnosi predlog za imenovanje jednog clana Saveta, s tim sto se na listi kandidata obavezno predlazu dva lica. Lica koje ovlasceni predlagac predlaze ne moraju biti iz reda ovlascenog predlagaca.

Skupstina imenuje jednog kandidata sa svake vazece liste.

Ovlasceni predlagaci utvrdjuju svoje predloge samostalno, a ako se jedan ovlasceni predlagac sastoji od vise pravnih subjekata, predlog se utvrdjuje sporazumno, medjusobnim usaglasavanjem.

U slucajevima iz tac. 5. i 6. stava 2. ovog clana, podatke o registrovanim republickim organizacijama sindikata i nevladinim organizacijama i udruzenjima gradjana, Skupstina pribavlja od organa nadleznih za vodjenje registra tih organizacija, odnosno udruzenja.

Predlog koji se podnosi mora biti potpisan i overen od strane ovlascenog predlagaca, i sadrzati ime i adresu zastupnika.

Ako predlagaci iz tac. 2, 5, 6, 8. i 9. stava 2. ovog clana  predloze vise od jedne liste kandidata, smatrace se vazecom ona lista koju potpise veci broj udruzenja, organizacija odnosno asocijacija (ovlascenih predlagaca), o cemu odlucuje Skupstina.

Potpisnici liste kandidata mogu biti samo registrovane organizacije, udruzenja i asocijacije.

Ako je predlog liste kandidata podnet suprotno odredbama ovog zakona, Skupstina ce vratiti podneti predlog ovlascenom predlagacu da ga u roku od 15 (petnaest) dana uskladi s ovim zakonom.

Skupstina ce ovlascenim predlagacima vratiti podnete predloge i kada nije u mogucnosti da utvrdi koja lista kandidata je vazeca, u smislu stava 8. ovog clana, u kom slucaju su ovlasceni predlagaci obavezni da Skupstini u roku od 15 (petnaest) dana dostave usaglaseni predlog.

Skupstina ce najmanje 10 (deset) dana pre odlucivanja o imenovanju clanova Saveta, na pogodan nacin, javno objaviti sve vazece liste kandidata koje su ovlasceni predlagaci podneli.

Ko ne moze biti clan Saveta

Clan  25.

Clanovi Saveta ne mogu biti:

1. savezni poslanici, narodni poslanici i poslanici skupstina autonomnih pokrajina;

2. izabrana, imenovana i postavljena lica u Saveznoj Vladi, Vladi Republike Srbije i izvrsnim vecima autonomnih pokrajina (ministri, njihovi zamenici, pomocnici, kao i rukovodioci posebnih organizacionih celina pod neposrednom kontrolom Vlade i izvrsnih veca i drugi funkcioneri);

3. funkcioneri politickih stranaka (predsednici stranaka, clanovi predsednistva, njihovi zamenici, clanovi izvrsnih i glavnih odbora, kao i drugi stranacki funkcioneri);

4. lica koja, kao vlasnici udela, akcionari, clanovi organa upravljanja, clanovi nadzornih organa, zaposleni, lica pod ugovorom i sl, imaju interesa u pravnim licima koja se bave delatnoscu proizvodnje i/ili emitovanja radio i televizijskog programa, ili u s njom povezanim delatnostima (reklamiranje, telekomunikacije i slicno), tako da bi clanstvo takvog lica u Savetu moglo da dovede do sukoba interesa;

5. lica koja su pravosnazno osudjena za krivicno delo protiv sluzbene duznosti, krivicno delo korupcije, prevare, kradje ili drugo krivicno delo koje ga cini nedostojnim za obavljanje funkcije, bez obzira na izrecenu sankciju, ili su pravosnazno osudjena za neko drugo krivicno delo na kaznu zatvora u trajanju duzem od 6 (sest) meseci.

6. lica koja su bracni drugovi lica navedenih u tac. 1. do 4. ovog stava ili se sa njima nalaze u srodstvu, i to pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobocnoj liniji do treceg stepena, a po tazbinstvu do drugog stepena.

Kandidat je duzan da ovlascenom predlagacu dostavi pisanu izjavu da ne postoje smetnje za imenovanje utvrdjene u stavu 1. ovog clana.

3.3.   MANDAT CLANOVA SAVETA

Nezavisnost Saveta

Clan  26.

Clanovi Saveta ne predstavljaju u Savetu organe ili organizacije koje su ih predlozile, vec svoju duznost obavljaju samostalno, po sopstvenom znanju i savesti, u skladu sa ovim zakonom.

Clanu Saveta funkcija moze prestati samo iz razloga i u postupku predvidjenim ovim zakonom.

Niko nema pravo da na bilo koji nacin utice na rad clanova Saveta, niti su oni duzni da postuju bilo cije instrukcije u vezi sa svojim radom, izuzev odluka nadleznog suda donetih u postupku sudske kontrole rada Saveta.

3.3.1.   TRAJANJE MANDATA

Trajanje mandata i mogucnost reizbora

Clan 27.

Clan Saveta imenuje se na period od 6 (sest) godina.

Izuzetno od stava 1. ovog clana, prilikom prvog imenovanja, tri clana Saveta imenuju se na 2 (dve) godine, tri clana na 4 (cetiri) godine a preostala tri clana na 6 (sest) godina.

Clanovi prvog sastava Saveta ciji mandat traje 2 (dve), odnosno 4 (cetiri) godine, utvrdjuje se tako sto pre odlucivanja Skupstine o podnetim predlozima, Predsednik Skupstine zrebom odredjuje ovlascene predlagace ciji se kandidati predlazu za imenovanje na 2 (dve), odnosno 4 (cetiri) godine.

Isto lice ne moze biti dva puta uzastopno imenovano za clana Saveta.

3.3.2.   NACINI PRESTANKA MANDATA

Prestanak mandata clana Saveta

Clan 28.

Mandat clana Saveta moze prestati samo u sledecim slucajevima:

1. istekom vremena na koje je clan Saveta imenovan;

2. razresenjem, iz razloga predvidjenih ovim zakonom;

3. podnosenjem ostavke Skupstini u pisanoj formi, u kom slucaju mandat clana Saveta prestaje danom dostavljanja ostavke, pri cemu unapred data (kovertirana) ostavka ne proizvodi pravno dejstvo;

4. smrcu.

Prestanak mandata razresenjem

Clan 29.

Skupstina moze, na predlog Saveta ili po sopstvenoj inicijativi, razresiti clana Saveta samo u sledecim slucajevima:

1. ako je zbog bolesti, na osnovu nalaza nadlezne zdravstvene institucije, nesposoban za obavljanje duznosti clana Saveta u periodu duzem od 6 (sest) meseci;

2. ako se utvrdi da je pri podnosenju predloga izneo o sebi neistinite podatke ili je propustio da iznese podatke o okolnostima koje su, u smislu clana25. ovog zakona, bitne za mogucnost imenovanja;

3. ako se utvrdi da je, u toku trajanja mandata clana Saveta nastupila neka od okolnosti predvidjenih clanom 25. ovog zakona;

4. ako bez osnovanog razloga, odnosno bez saglasnosti Saveta, propusti ili odbije da obavlja duznost clana Saveta u duzem vremenskom periodu, pri cemu se pod duzim vremenskim periodom podrazumeva period od najmanje 6 (sest) meseci zaredom, ili period od 12 (dvanaest) meseci u kome najmanje 6 (sest) meseci nije obavljao svoju duznost.

Odluka o razresenju moze biti doneta samo na osnovu obrazlozenog predloga, nakon sprovedenog postupka u kome su utvrdjene sve relevantne okolnosti i u kome je clanu Saveta protiv koga je pokrenut postupak omoguceno da se izjasni o svim okolnostima.

Suspenzija clana Saveta

Clan 30.

Kada je podnet predlog za razresenje clana Saveta, Savet moze, dvotrecinskom vecinom od ukupnog broja svojih clanova, doneti odluku da, do donosenja odluke Skupstine, suspenduje clana Saveta protiv koga je podnet predlog za razresenje.

Posledice prestanka mandata

Clan 31.

Predsednik Skupstine upucuje javni poziv za podnosenje predloga liste kandidata za clana Saveta najkasnije 6 (sest) meseci pre isteka mandata clana Saveta. Poziv se upucuje onim ovlascenim predlagacima koji su predlozili kandidate ciji mandat istice. Ovlasceni predlagaci duzni su da najkasnije u roku od  3 (tri) meseca od dana upucivanja javnog poziva dostave Skupstini predlog liste kandidata za upraznjena mesta. Skupstina, po pravilu, donosi odluku o imenovanju novih clanova Saveta pre isteka mandata dotadasnjih clanova.

U slucaju prestanka mandata pre isteka vremena na koje je clan Saveta imenovan (smrcu, razresenjem ili ostavkom), ovlasceni predlagac koji je predlozio clana ciji je mandat prestao na ovaj nacin duzan je da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 (tri) meseca, Skupstini dostavi listu kandidata za upraznjeno mesto u Savetu. Skupstina je duzna da u roku od  30 (trideset) dana, od dana prijema liste kandidata, imenuje novog clana Saveta. Imenovanje se vrsi na pun mandatni period od 6 (sest) godina.

Do imenovanja novog clana Savet punovazno odlucuje u nepotpunom sastavu, ali ako broj clanova Saveta, zbog prestanka mandata pojedinih clanova, bude manji od 5 (pet), Savet ne moze punovazno donositi odluke.

4. FINANSIRANJE SAVETA

Finansijski plan

Clan 32.

Najkasnije 3 (tri) meseca pre pocetka svake finansijske godine Savet usvaja finansijski plan, na koji saglasnost daje Skupstina.

Ukupni troskovi rada Saveta obuhvaceni finansijskim planom, ukljucujuci i rezerve za nepredvidjene izdatke, odrazavaju realne troskove Saveta potrebne za uspesno ostvarivanje nadleznosti Saveta.

Finansijski plan je javan i objavljuje se na nacin predvidjen Statutom Saveta.

Svi obracuni prihoda i rashoda Saveta podlezu godisnjoj reviziji od strane nezavisnog ovlascenog revizora. Obracuni se objavljuju najkasnije 3 (tri) meseca po zavrsetku date finansijske godine.

Izvori finansiranja

Clan 33.

Savet se finansira iz mesecne naknade koju emiteri, u skladu s ovim zakonom, placaju za dozvolu za emitovanje programa.

U slucaju da sredstva prikupljena redovnim finansiranjem nisu dovoljna za nesmetan rad Saveta, Republika Srbija je duzna da nedostajuca sredstva obezbedi iz budzeta.

Obezbedjivanje nedostajucih sredstava za finansiranje rada Saveta iz budzeta, ne sme ni na koji nacin uticati na nezavisnost i samostalnost Saveta u obavljanju nadleznosti utvrdjenih ovim zakonom.

Sredstva za prvu godinu rada Saveta obezbedjuju se kao predujam sredstava iz budzeta Republike, na osnovu finansijskog plana koji Savet usvaja, uz saglasnost Skupstine, u roku od 30 (trideset) dana od dana konstituisanja, a kojim se utvrdjuje i dinamika povracaja sredstava u budzet iz redovnih prihoda Saveta.

5. UNUTRASNJA ORGANIZACIJA SAVETA

Organi Saveta

Clan 34.

Organ Saveta je Sednica Saveta.

Sednicu Saveta sacinjavaju svi njegovi clanovi.

Rad Sednice Saveta je javan.

Sednica Saveta odlucuje prostom vecinom prisutnih clanova, pod uslovom da je ispunjen kvorum za odlucivanje koji cini najmanje 5 (pet) clanova, izuzev u slucajevima kada je ovim zakonom ili Statutom Saveta odredjeno drugacije. Opsta akta i odluke kojima se odlucuje o pravima emitera, Sednica Saveta donosi vecinom glasova ukupnog broja clanova Saveta, izuzev ako ovim zakonom ili Statutom nije predvidjena dvotrecinska vecina glasova od ukupnog broja clanova Saveta.U slucaju jednakog broja glasova, pretezan je glas Predsednika Saveta, a u njegovom odsustvu glas zamenika predsednika.

Predsednika i zamenika predsednika Saveta bira iz svojih redova Sednica Saveta, dvotrecinskom vecinom glasova od ukupnog broja clanova.

Statut, unutrasnja organizacija i drugi opsti akti Saveta

Clan 35.

Sednica Saveta na konstitutivnom zasedanju donosi Statut Saveta, kojim se, izmedju ostalog, blize uredjuje unutrasnja organizacija i nacin odlucivanja Saveta.

Na konstitutivnom zasedanju Sednica Saveta donosi i Poslovnik o radu.

Akti iz st. 1. i 2. ovog clana donose se dvotrecinskom vecinom glasova ukupnog broja clanova Saveta.

Na osnovu Statuta, Sednica Saveta donosi i druge opste akte, ukljucujuci one kojima se uredjuje organizacija strucnih sluzbi Saveta, broj i status zaposlenih u strucnim sluzbama.

6. JAVNOST RADA SAVETA I NADZOR NAD NJEGOVIM RADOM

Javnost rada Saveta

Clan 36.

Savet je duzan da objavi godisnji izvestaj o svom radu i da ga na pogodan nacin ucini dostupnim svakom zainteresovanom licu.

Sudska kontrola pojedinacnih odluka Saveta

Clan 37.

Protiv odluke Saveta nije dozvoljena zalba.

Stranka koja smatra da je pojedinacnom odlukom Saveta povredjeno neko njeno pravo ili pravom zasticeni interes moze protiv te odluke pokrenuti upravni spor.

Nadlezni sud je ovlascen da, na zahtev podnosioca tuzbe, privremenom merom odlozi sprovodjenje pojedinacne odluke Saveta koja se tuzbom osporava, ako iz navoda tuzbe proizilazi da postoji verovatnoca da odluka nije doneta u skladu sa zakonom, a sprovodjenje odluke pre njene pravosnaznosti bi podnosiocu nanelo nenadoknadivu stetu ili stetu veceg obima.

strana 1 | strana 2 | strana 3


SADRZAJ SPECIJALA:

Glavna strana Specijala
Veran Matic, direktor RTV B92: Nismo hteli bagerom na "Pink", Glas Javnosti, 12.decembar
Pismo SEEMO-a Njegovoj Ekselenciji Zoranu Djindjicu: Polozaj elektronskih medija
Ana Vodinelic: Stanje u domacim elektronskim medijima "Nit' riba, nit' devojka"
Zeljko Mitrovic, vlasnik RTV Pink: Pink nije Djindjicev
Petar Lukovic: Lepote ksenofobije
B92 i DJINDJIC: Pregovaranje preko Vasingtona
Profesor Dragan Kujundzic: Kako samo brzo zaboravljaju
Stefan Sonino, sef misije OEBS pri SRJ: Ucesnici u trci moraju da nose podjednak teret
Djindjic o medijima
Apel medjunarodnoj i domacoj javnosti
Pismo Verana Matica, predsednika UO ANEM-a i glavnog i odgovornog urednika RTV B92
ANEM saopstenje: Bez emisija produkcije UrbaNS na televiziji Novi Sad
ANEM saopstenje: Ne trazimo privilegije, trazimo njihovo ukidanje
Djindjic u Vasingtonu: Nema privilegija za medijske prvoborce u Srbiji
Veran Matic: Prvi komentari na izjave srpskog premijera Zorana Djindjica
Lista kanala koji su ukljuceni nakon proglasenja moratorijuma
Prednacrt Zakona o radiodifuziji (7. radna verzija)
Slobodan Djoric, generalni sekretar Udruzenja Spektar: Nedirnute privilegije u etru godinu dana kasnije
Velimir Curgus Kazimir: Teret saveznistva
ANEM zahteva hitno usvajanje novih medijsko-pravnih propisa (zakljucak sa sednice ANEM)


© 2001, B92