Dajte krv

Osnovni podaci o davalatvu krvi u Srbiji

Bazini principi davalatva krvi zasnivaju se na preporukama Svetske zdavstvene organizacije, Direktivama Evropske Unije i preporukama Saveta Evrope i Evropskog Parlamenta:
- Princip samodovoljnosti nacije u snabdevanju krvlju i produktima od krvi
- Dobrovoljno, anonimno i neplaeno davalatvo krvi
- Jednaka briga o svim davaocima krvi
- Jednaka dostupnost krvi istog kvaliteta svim graanima kojima je potrebna.

Definicija dobrovoljnog davanja krvi iz Preporuke R(95) Saveta Evrope glasi: Davanje krvi se smatra dobrovoljnim i neplaenim, kada osoba daje krv, plazmu ili elijske komponente svojom voljom i kad za to ne prima nadoknadu, bilo novanu ili neku koja se moe smatrati zamenom za novac. Zamenom za novac smatra se uzimanje slobodnih dana na poslu, osim ako to nije neophodno zbog davanja krvi ili putovanja. Simbolini poklonii, osveenje ili nadoknada putnih trokova u skladu su sa dobrovoljnim i neplaenim davalastvom.

Promociju dobrovoljnog, neplaenog davalatva krvi i organizovanje akcija prikupljanja krvi u Srbiji obavljaju Crveni krst Srbije i sluba za transfuziju krvi Srbije.

Nacionalna Strategija obezbeivanja adekvatnih koliina bezbedne krvi i produkata od krvi u Republici Srbiji definisala je potrebe za davanjem krvi koje bi zadovoljile trenutni nivo razvijenosti zdravstvenog sistema Srbije kao 40 davanja na 1.000 stanovnika, odnosno, 4% davanja u toku godine. U apsolutnom iznosu godinji plan prikupljanja krvi iznosi oko 299.000 davanja krvi.

U 2006. godini u Srbiji je ostvareno 29, 5 davanja krvi na 1.000 stanovnika ili 2, 95%, odnosno, 220 595 davanja krvi u apsolutnom iznosu.

Godinji plan prikupljanja krvi za Beograd u odnosu na 4 % davanja iznosi 62 000 jedinica krvi, a godinje potrebe zdravstva Beograda definisane u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i nacionalnom Strategijom (7 jedinica krvi po bolesnikoj postelji u sekudarnoj zdravstvenoj zatiti na godinjem nivou i 25-30 jedinica krvi po bolesnikoj postelji u visoko specijalizovanim zdravstvenim ustanovama tercijarne zdravstvene zatite na godinjem nivou), iznose oko 97.000 jedinica krvi.

Tokom 2006. godine krv je dalo 50.252 Beograana, a ekipe Instituta za transfuziju krvi su u deset okruga Centralne Srbije prikupile jo oko 16.000 jedinica krvi. Oko 10.000 jedinica krvi preuzeto je iz Vojvodine i sedam okruga junog dela Centralne Srbije. Dakle, zdravstvenim ustanovama Beograda isporueno je oko 76.000 jedinica krvi.

Dnevne potrebe Beograda kreu se u rasponu od 300 do 400 jedinica krvi, a Srbije u celini oko 1.000 jedinica krvi dnevno.


Gde se i kada u Beogradu moe dati krv?

Institut za transfuziju krvi Srbije organizovano prikuplja krv tokom itave godine. etiri mobilna tima svakodnevno prikupljaju krv na terenu, transfuzioloki autobus stalno je lociran na Trgu Republike i radi od 11 do 16 sati, a krv se moe dati i na dobro poznatoj adresi u Ulici Svetog Save 39, u Institutu, svakog radnog dana od 07 do 19 sati, subotom i na dane praznika od 08 do 15 sati. U Beogradu krv se moe dati i u kliniko bolnikim centrima Zvezdara, Zemun i Dr Dragia Miovi svakog radnog dana od 07 do 14 sati. Odeljenje za kliniku transfuziju Instituta za transfuziju krvi Srbije locirano u Urgentnom centru Klinickog centra Srbije koje isporuuje krv bolnicama, radi 365 dana u godini, 24 sata dnevno. (U Srbiji krv moe da se da u Zavodima za transfuziju krvi u Novom Sadu i Niu, kao i u 44 slube za transfuziju koje rade u okviru bolnica.)


Ko moe da bude davalac krvi?

Krv mogu da daju zdrave osobe, stare od 18 do 65 godina, mukarci u intervalima od 12 nedelja, a ene u intervalima od 16 nedelja. Pre davanja krvi davalac popunjava upitnik, podvrgava se lekarskom pregledu i kontrolie mu se vrednost hemoglobina.


Ko su davaoci krvi u Srbiji?

Zaposleni 69,18 %
Uenici 10,30 %
Studenti 13,02 %
Ostalo graanstvo 7,5%


Okruzi sa najveim % davanja krvi u srbiji u 2006. god.

U Srbiji postoji izraena regionalna neujednaenost u dostignutom nivou davalatva krvi.

Severno banatski okrug 4,33 %
Juno baki okrug 4,24 %
Severno baki okrug 3,78 %
Borski okrug 3,35 %
Grad Beograd 3, 24 %

Komparativni prikaz procenta davanja krvi u Srbiji i zemljama iz okruenja


Srbija 2,95 %
Albanija 0,5 %
Makedonija 2,7 %
Grka 2,6 %
Bugarska 1,9 %
Rumunija 1,7 %
BIH 1,8 %
Crna Gora 2,1 %
Hrvatska 3,6 %
Slovenija 4,5 %
Maarska 4,5 %
Moldavija 1,7 %


Procenat davanja krvi u pojedinim zemljama EU

panija 3,7 %
Francuska 6 %
kotska 6 %
Holandija 6 %
Danska 8 %