Kultura

Vidljiv, ali nedovoljan pomak

Milena Dragićević Šešić

Kulturna situacija u Srbiji do 2000. godine odslikavala je političku, moralnu i kulturnu podvojenost društva. Nacionalistička kultura crveno-crne koalicije koju su najbolje reprezentovale državne proslave i manifestacije, programi RTS-a pa i žute štampe u celini, podržavana je kulturnom politikom koja je praktično ugušila sve vodeće institucije (Narodno pozorište, Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti…) učinivši od njih prazne ljušture bez programa (u najboljem slučaju) ili propagatore režima, nacionalizma i kulturnog izolacionizma. S druge strane imali smo kulturne programe i projekte civilnog društva realizovane uglavnom kroz nevladine organizacije, a podržane stranim donatorskim sredstvima u prvih pet godina, da bi već od 1997. vlasti tzv. “slobodnih gradova” svojom kulturnom politikom ipak dale prostora za nezavisne projekte ali i unapređivale institucije u svojoj nadležnosti. To su bili i jedini prostori eksperimenta, inovacije, “urbanog” u srpskoj umetnosti i kulturi. (Od projekta Radija B92 “Urbazona” do “urbanih provokacija” Belefa 1997 -2000. uz podršku tada već demokratskih gradskih vlasti). Naravno, najmasovniji treći kulturni krug – neofolk ili populistička kultura, cvetao je unutar ne samo privatnog sektora (što je često slučaj u razvijenim demokratijama), već uz veliku podršku javnog (pri tom ne mislim samo na RTS, već i na izbor “umetničkih” sadržaja za oficijelne priredbe i nastupe u inostranstvu – često populističkog tipa). Međunarodna saradnja je bila svedena na saradnju sa zemljama u embargu (Irak, Libija, Belorusija, Jermenija, Kuba…) ili duhovno (Rusija…) ili ideološki bliskim (Kina).

Dakle – ako danas posmatramo kulturnu situaciju I kulturnu politiku u zemlji, pomak je ogroman i vidljiv, ali – ipak nedovoljan!

Operativni zadaci postavljeni pred novo Ministarstvo kulture nakon promena bili su pre svega:
- stvaranje kvalitetne organizacije i kvalifikovane administracije u kulturi
- stvaranje demokratskog modela kulturne politike (uspostavljanje sistema)
- donošenje programa kulturnog razvoja
- uvođenje evaluacije kao osnovnog metoda delovanja


Pozitivni učinak

Odmah nakon promena 2001. godine dolazi do reformisanja rada svih nacionalnih ustanova kulture, potpuno se inoviraju programi i koncepti, a novi direktori, kako često dolaze iz nevladinog sektora, prenose nove ideje, stil i način rada (menadžment, marketing), duhovnu otvorenost i okreću se međunarodnim mrežama i organizacijama u svom domenu. Od Muzeja savremene umetnosti koji pokreće čitav niz međunarodnih izložbi do Narodne biblioteke – pomaci su vidljivi, a to još više važi za gradske ustanove kulture u Beogradu – koje, i finansijski znatnije potpomognute od gradskih vlasti, a i preciznijim merama gradske kulturne politike, u ovom periodu ostvaruju velike, pre svega programske rezultate, uz unapređenje i tehničko-tehnoloških resursa.

Na nivou kulturne politike uspostavljena je institucija konkursa i komisija, kao i Saveta za kulturu (gradovi Beograd i Niš) ali nažalost, kao dobra volja Ministarstva i gradskih (opštinskih) vlasti, a ne kao zakonska odredba koja se mora poštovati i onda kada to "mi" (vlast) ne želimo. (Prilikom nove promene vlasti 2004. godine, praktično je zamrlo funkcionisanje gradskih saveta u Beogradu i Nišu).

Od svih sektora kulture praktično su se veće promene desile u kinematografiji gde je formiran Nacionalni centar za kinematografiju, a država je konačno ušla i u Euroimage.

Veliki pomak predstavlja i aktivan web site – ali bi to trebalo u današnje vreme da se podrazumeva. No ipak, od vremena Miloševićevih ministara od kojih se nije mogla dobiti nikakva informacija (a samim službenicima Ministarstva je bilo zabranjeno da je daju čak i studentima za školske seminarske radove) do relativne (vanbudžetske) transparentnosti – ipak je pomak!


Propušteno

Nažalost – nije došlo do istinskih sistemskih promena koje bi onemogućile da sa svakom promenom vlasti dolazi do krize u institucionalnom sistemu (promene direktora po partijskom ključu, bez institucije konkursa).

Nije došlo do istinske demokratizacija kulturne politike, ne postoje ni javne debate ni javni programi – odlučivanje je ponovo vraćeno u ruke ministru...

Nije donet novi zakon o kulturi kojim bi se formirao državni savet za kulturu (ili veće za kulturu) sa odgovarajućim komisijama i u čijoj bi nadležnosti bilo raspodeljivanje "slobodnog" novca. Dakle, nije došlo do deetatizacije kulturne politike. Time ministarstva nisu stekla ni mogućnost evaluacije učinka delovanja u kulturi, niti vođenja programske - razvojne kulturne politike.

Ne postoji ni program privatizacije, ni decentralizacije, ni podrške kulturnim industrijama... Nisu doneti ni odgovarajući "sektorski" zakoni, a još manje programi intersektorskog povezivanja i delovanja u kulturi (npr. Sa Ministarstvom nauke program podrške razvoju naučnih istraživanja u kulturi.

Decentralizacija je prvo označavala prepuštanje brige o ustanovi nižoj instanci vlasti (pokrajini, gradovima, opštinama...), pa su čak i nesumnjive institucije nacionalnog značaja – poput Sterijinog pozorja, prepuštene drugima (samo Muzej naive u Jagodini imao je status od republičkog značaja, a Staro selo u Sirogojnu se bori za njega, u međuvremenu - u demokratiji – promenivši tri direktora po partiojskom ključu).

Decemtralizacija danas podrazumeva i pomoć opštinama u Srbiji (ali još uvek je to daleko od programa i politike decentralizacije, jer ta pomoć se često daje onim opštinama u kojima je na vlasti ista stranka koja je u Republici dobila resor kulture).

Privatizacija se odvija kroz prepuštanje drugim državnim/javnim službama da se time bave (čak i kad su u pitanju nacionalne vrednosti poput Prosvete i Nolita, pa i BIGZ-a i kafane Znak pitanja kao spomenika kulture).

Čak je i o položaju samostalnih umetnika odlučivalo drugo ministarstvo – Ministarstvo finansija, a da Ministarstvo kulture, sem verbalno, nije reagovalo.

Na osnovu evaluacije kulturne politike Saveta Evrope (septembar 2003.) trebalo je prići izradi strateškog razvojnog plana u domenu kulture, ali je i ta evaluacija ostala nepoznata širokom krugu kulturnih radnika. A o strateškom razvojnom planu se nije ni razgovaralo, jer je vidokrug svake vlasti i njihov horizont očekivanja sveden na četiri godine mandata (kako prve dve protiču u "upoznavanju" i "snalaženju", nakon toga im se ne čini svrsishodnim ulaganje u strategiju koju će koristiti "neko drugi").

Ukratko – promene su velike i vidljive, pre svega programski rezultati, dakle ono što je moguće da se uradi zahvaljujući znanju i sposobnostima samih umetnika i kulturnih radnika, kojima sada kulturna politika nije prepreka kakva je bila devedesetih. Ali – još uvek im kulturna politika nije ni podrška! Ipak gradska kulturna politika (Beograd) u skladu sa svojim mogućnostima (a to isključuje uticaj na sistemske promene koje se mogu postići samo promenom legislative), pokušava da uspostavi model delovanja koji podrazumeva visok osećaj javne odgovornosti i brige, kako za finansiranje i davanje podrške tehnološkom razvoju (obnova pozorišta, npr.) tako i edukaciji kadrova i posebno razvoju dečje publike.

No uprkos ili upravo u skladu sa kontradiktornostima kulturnih politika republičkog i gradskog nivoa, i BITEF, i BEMUS, i nacionalne i gradske ustanove kulture još uvek na evropskom planu ne postižu domete koje bi mogle, jer nisu deo dugoročne strateške vizije društva!


Zaključak

Kako je SMISAO KULTURNE POLITIKE prema savremenoj teoriji i praksi:
a) očuvanje i razvoj kulturn(ih) identiteta,
b) optimalni razvoj stvaralaštva – savremene umetničke produkcije i
c) širenje krugova participacije u kulturi (inkluzivnost) to u našem kontekstu znači da se samo prvom cilju poklanja (delimična - singularna) pažnja, dok se o trećem čak ni ne govori, niti postoje instrumenti njegovog ostvarivanja.

Ako uzmemo u obzir parametre za ocenu demokratičnosti kulturne politike: model kulturne politike, mehanizme odlučivanja, raznovrsnost instrumenata, javni dijalog (uspostavljanje konsenzusa o najkrupnijim strateškim pitanjima među sektorima), uključivanje svih aktera (vlada, parlament, lokalni organi vlasti, strukovne organizacije i umetnička udruženja, institucije, privatni sektor-kulturne industrije, nevladine organizacije, mediji i javnost u najširem smislu), javno poznati prioriteti i kriterijumi evaluacije projekata, transparentnost celokupnog modela (od prioriteta do raspodele budžeta), može se zaključiti da kako je model i dalje u osnovi etatistički, to je ocena svakog parametra nedovoljna.

Autor je profesor kulturnog menadžmenta i kulturne politike na Univerzitet umetnosti u Beogradu

 


  © 1995 - 2005, B92 | Kontakt | O nama | Impresum