"Službeni list SRJ", br. 32/00
Na osnovu člana 96. tačka 2) Ustava Savezne Republike Jugoslavije, donosim

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA

O IZBORU I PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Proglašava se Zakon o izboru i prestanku mandata predsednika Republike, koji je donela Savezna skupština, na sednici Veća građana od 24. jula 2000. godine i na sednici Veća republika od 24. jula 2000. godine.

PR br. 249
24. jula 2000. godine
Beograd

Predsednik
Savezne Republike Jugoslavije
Slobodan Milošević, s.r.

 

ZAKON O IZBORU I PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi za izbor, postupak izbora, razrešenja i ostavke predsednika Republike.

Član 2.

Pravo da bira predsednika Republike ima jugoslovenski državljanin koji je navršio 18 godina života, koji je poslovno sposoban i ima prebivalište na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije.

Član 3.

Za predsednika Republike može biti predloženo lice koje je jugoslovenski državljanin najmanje deset godina pre dana kandidovanja, koje je navršilo 18 godina života, koje je poslovno sposobno i koje ima prebivalište na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije najmanje deset godina pre dana kandidovanja.

Kandidata za predsednika Republike može predložiti politička stranka, druga politička organizacija i grupa građana, ako prikupe najmanje 25.000 potpisa birača.

Član 4.

Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Veća građana Savezne skupštine.

Član 5.

U postupku izbora i prestanka mandata predsednika Republike, sve poslove izborne komisije obavlja Savezna izborna komisija u stalnom sastavu, obrazovana na osnovu Zakona o izboru saveznih poslanika u Veće republika Savezne skupštine i Zakona o izboru saveznih poslanika u Veće građana Savezne skupštine.

U prošireni sastav Savezne izborne komisije ulazi do osam predstavnika predlagača kandidata za predsednika Republike koji su prikupili najviše potpisa birača.

Član 6.

Birač može potpisati predlog samo za jednog kandidata.

Predlog kandidata za predsednika Republike dostavlja se Saveznoj izbornoj komisiji najkasnije 20 dana pre dana određenog za održavanje izbora, na obrascu koji sadrži:

1) naziv predlagača sa potpisom ovlašćenog lica;

2) lično ime kandidata, zanimanje, godinu rođenja, mesto prebivališta i adresu stana;

3) lična imena, mesto prebivališta i adrese stana, lični broj i potpise birača iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

Uz predlog se podnosi uverenje o jugoslovenskom državljanstvu kandidata, potvrda o biračkom pravu kandidata, pismena izjava kandidata da prihvata kandidaturu i potvrda o dužini prebivališta kandidata.

Član 7.

Podnosilac predloga kandidata za predsednika Republike može povući predlog najkasnije do dana utvrđivanja liste kandidata za predsednika Republike.

Svaki kandidat može povući izjavu da prihvata kandidaturu do dana utvrđivanja liste kandidata za predsednika Republike.

Predlog, odnosno izjava podnose se u pisanom obliku Saveznoj izbornoj komisiji.

Član 8.

Savezna izborna komisija, najkasnije pet dana po isteku roka za predlaganje kandidata, utvrđuje listu kandidata za predsednika Republike koja sadrži lično ime, zanimanje, godinu rođenja, mesto prebivališta i naziv predlagača svakog predloženog kandidata prema azbučnom redosledu njegovog prezimena.

Savezna izborna komisija objavljuje listu kandidata za predsednika Republike u "Službenom listu SR Jugoslavije" i javnim glasilima, najkasnije narednog dana od dana utvrđivanja te liste.

Član 9.

Predsednik Republike bira se tajnim glasanjem, na glasačkom listiću koji sadrži:

1) grb i naziv Savezne Republike Jugoslavije,

2) naznačenje da se glasa za izbor predsednika Republike,

3) imena svih potvrđenih kandidata sa liste kandidata navedenih po utvrđenom redosledu, sa naznakom predlagača i sa rednim brojem ispred svakog imena.

Član 10.

Birač može glasati samo za jednog kandidata koji se nalazi na glasačkom listiću.

Glasa se zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata za koga se glasa.

Ako je na glasačkom listiću zaokruženo lično ime kandidata ili je istovremeno zaokružen redni broj i lično ime kandidata, takav listić je važeći.

Nevažeći glasački listić je nepopunjeni glasački listić, glasački listić iz koga se ne može sa sigurnošću utvrditi za kog se kandidata glasalo, glasački listić na kome je zaokruženo više od jednog kandidata i glasački listić na kome je dopisano ime novog kandidata.

Član 11.

Kad se istovremeno sprovode izbori za savezne poslanike i predsednika Republike, birački odbori obrazovani u skladu sa zakonima kojima se uređuje izbor saveznih poslanika, neposredno rukovode i glasanjem za predsednika Republike i obavljaju druge poslove vezane za taj izbor na biračkom mestu utvrđene tim zakonima.

Član 12.

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali.

Ako nijedan kandidat u prvom glasanju ne dobije broj glasova utvrđen u prethodnom stavu ovog člana drugo glasanje se obavlja u roku od dve sedmice od prvog glasanja.

Član 13.

U drugom glasanju glasa se o dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova ili o više kandidata koji su dobili jednak i istovremeno najveći broj glasova u prvom glasanju.

Član 14.

U drugom glasanju za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača koji su glasali.

Ako u drugom glasanju oba kandidata dobiju jednak broj glasova, ceo postupak izbora za predsednika Republike ponavlja se.

Član 15.

Pre stupanja na dužnost predsednik Republike na zajedničkoj sednici oba veća Savezne skupštine polaže zakletvu, koja glasi: "Obavezujem se da ću poštovati i sprovoditi Ustav Savezne Republike Jugoslavije i savezne zakone, da ću čuvati suverenitet, nezavisnost i integritet Savezne Republike Jugoslavije, da ću doprinositi ostvarivanju sloboda i prava čoveka i građanina i da ću prava i dužnosti predsednika Republike izvršavati savesno i odgovorno.".

Član 16.

Predsedniku Republike prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran u slučaju smrti, razrešenja ili ostavke.

Član 17.

Predsednik Republike može biti razrešen odlukom Savezne skupštine kad Savezni ustavni sud utvrdi da je predsednik Republike povredio Ustav.

Predlog za razrešenje predsednika Republike (u daljem tekstu: predlog) može podneti najmanje polovina od ukupnog broja saveznih poslanika u svakom od veća Savezne skupštine.

Predlog se podnosi predsednicima veća Savezne skupštine i sadrži: naznačenje da je reč o predlogu za razrešenje predsednika Republike: lično ime svakog saveznog poslanika i njegov svojeručan potpis; navođenje odredaba Ustava za koje savezni poslanici smatraju da ih je predsednik Republike povredio i obrazloženje u čemu se sastoji povreda Ustava.

Kad predsednici veća Savezne skupštine dobiju predlog koji ispunjava uslove iz st. 2. i 3. ovog člana, donose akt u kojem konstatuju da je postupak za razrešenje predsednika Republike pokrenut i dostavljaju ga na odlučivanje Saveznom ustavnom sudu.

Član 18.

Savezni ustavni sud donosi odluku o tome da li je predsednik Republike povredio Ustav, najkasnije tri meseca od dana dostavljanja predloga.

Sednice veća Savezne skupštine sazivaju se najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana dostavljanja odluke Saveznog ustavnog suda.

Član 19.

Oba veća Savezne skupštine odlučuju o razrešenju predsednika Republike na sednicama koje se održavaju istovremeno, bez vođenja rasprave, tajnim glasanjem.

Tajno glasanje se obavlja na glasačkom listiću koji sadrži označenje da se glasa o razrešenju predsednika Republike i natpis "za" u levom i "protiv" u desnom delu glasačkog listića, zaokruživanjem odgovarajućeg natpisa.

Glasanje o razrešenju predsednika Republike sprovodi Komisija koja se sastoji od predstavnika svake poslaničke grupe u svakom veću, koje određuje šef poslaničke grupe.

Druga pitanja postupka i načina glasanja o razrešenju predsednika Republike uređuju se poslovnicima veća Savezne skupštine.

Član 20.

Predsednik Republike je razrešen kad se veća Savezne skupštine većinom od dve trećine saveznih poslanika, izjasne za razrešenje.

Ako Savezna skupština ne prihvati predlog za razrešenje predsednika Republike, novi predlog ne može se podneti pre isteka roka od šest meseci.

Predsedniku Republike prestaje mandat danom razrešenja.

Kad Savezna skupština razreši predsednika Republike, predsednik Veća građana Savezne skupštine dužan je da raspiše izbore za predsednika Republike, najkasnije 60 dana od dana razrešenja.

Član 21.

Kad predsednik Republike podnese ostavku, dostavlja je predsednicima veća Savezne skupštine u pisanom obliku i o tome obaveštava javnost.

Danom podnošenja ostavke predsedniku Republike prestaje mandat.

Kad predsedniku Republike prestane mandat podnošenjem ostavke, predsednik Veća građana Savezne skupštine dužan je da raspiše izbore za predsednika Republike, najkasnije 60 dana od dana prestanka mandata.

Član 22.

Na sva pitanja izbora i prestanka mandata predsednika Republike koja nisu uređena ovim zakonom, shodno se primenjuje Zakon o izboru saveznih poslanika u Veće građana Savezne skupštine ("Službeni list SRJ", br. 57/93 i 32/2000).

Član 23.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o izboru i razrešenju predsednika Republike ("Službeni list SRJ", br. 1/92, 10/92 i 23/93).

Član 24.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".


www.intermex.co.yu
www.propisi.com


© FreeB92, 2000

 


Untitled Document

PREDIZBORNE
STRANE B92

Predsednicki, savezni i lokalni izbori
24.09.2000


Republicki izbori
23.12.2000


PREDSEDNICKI KANDIDATI

Vojislav Kostunica
Vojislav Mihajlovic
Tomislav Nikolic
Slobodan Milosevic
Miodrag Vidojkovic

Ucesnici izbora
za Vece gradjana i
Vece republika


FREE B92
IZBORI 2000

Specijal
Emisije
Forum


PREDIZBORNI
PROGRAMI

DOS
SPO
SPS

[zip/doc]
[zip/doc]
[zip/doc]


ZAKONI

Proglasenje predsednika
Izborne jedinice
Izbor u Vece gradjana
Izbor u Vece republika


ENCIKLOPEDIJA IZBORA

Apstinencija
Biracko pravo
Bojkot
Cenzus
Izborna kampanja
Legitimitet i legalitet


REZULTATI PRETHODNIH IZBORA

1990
1992
1993
1996
1997
1998